Διαχείριση Κινδύνων σε Βιομηχανικά/Κατασκευαστικά Έργα (Risk Management in Industrial/Construction Projects)

Σκοπός

 • Να αναγνωρίζουν ποιοι είναι οι κίνδυνοι ενός έργου και ποια πρέπει να είναι συμπεριφορά των πρόσωπων-επιχειρήσεων έναντι των κινδύνων.
 • Να κατανοήσουν τι είναι η «Διαχείριση Κινδύνου Έργων» - Risk Management και ποια η σημασία της για την υλοποίηση επιτυχημένων έργων.
 • Να μάθουν τα απαραίτητα εργαλεία και τεχνικές για να προετοιμάσουν ένα σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων και να είναι σε θέση να κάνουν προσδιορισμό και ανάλυση των κινδύνων κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου.
 • Να εξοικειωθούν με σχέδια διαχείρισης κινδύνων σε βιομηχανικά-κατασκευαστικά έργα, μέσα από παραδείγματα και μελέτες περιπτώσεων που θα γίνουν διαδραστικά κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

Διάρκεια σεμιναρίου / Γλώσσα

 • Το Σεμινάριο διαρκεί 2 ημέρες
 • Το υλικό του Σεμιναρίου είναι στην Αγγλική. Η εκπαίδευση μπορεί να γίνει στην αγγλική ή ελληνική γλώσσα

Σε ποιους απευθύνεται

Το Σεμινάριο δεν ασχολείται μόνον με γενικές αρχές ανάλυσης κινδύνων και λήψης αποφάσεων στρατηγικού χαρακτήρα για την αντιμετώπισή τους, αλλά υπεισέρχεται σε λεπτομερείς διαδικασίες και τεχνικές ανάλυσης και αντιμετώπισης για κάθε φάση του Έργου.
Συνεπώς το Σεμινάριο απευθύνεται στο τεχνικό προσωπικό των Εταιριών όλων των επιπέδων, από μηχανικούς έως διευθυντές και όλων των λειτουργικών περιοχών του Έργου δηλ. μηχανικούς έργων (project engineers), τεχνικό προσωπικό προμηθειών, μηχανικούς πεδίου (field engineers) κλπ. που συμμετέχουν στον σχεδιασμό, εκτέλεση και παράδοση οποιουδήποτε μεγέθους έργων στην βιομηχανία και τον κατασκευαστικό κλάδο.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Εισαγωγή: Τι είναι το Project Risk. Διεργασίες διαχείρισης Κινδύνων στα έργα.
 • Στάση και Συμπεριφορά της επιχείρησης - οργανισμού έναντι των Ρίσκων: Προσεγγίσεις Risk averse, risk neutral, risk seeking. Λειτουργία. Κίνδυνοι για την επιχείρηση κατά την εκτέλεση έργων. Παραδείγματα.
 • Σχεδιασμός Διαχείρισης Κινδύνων: Τι είναι το σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων. Ποια πρέπει να είναι τα περιεχόμενά του.
 • Εντοπισμός - Αναγνώριση των κινδύνων ενός έργου: Risk Identifiers, Κατηγορίες κινδύνων, Risk Breakdown Structure, Παράγοντες κινδύνου, Εργαλεία και τεχνικές (brainstorming, τεχνική Delphi, ανάλυση λίστας ελέγχου, τεχνικές διαγραμμάτων κινδύνου, διάγραμμα ψαροκόκαλο, ανάλυση SWOT). Μητρώο κινδύνων-Δομή μητρώου κινδύνων. Κίνδυνοι στην βιομηχανία διεργασιών και στα σχέδια κατασκευής αγωγών.
 • QUALITATIVE RISK ANALYSIS: Εισαγωγή. Εισροές-δεδομένα για την ποιοτική ανάλυση των κινδύνων. Εργαλεία και τεχνικές, κλίμακα επιπτώσεων, πιθανότητες κινδύνου. Αξιολόγηση Κινδύνων. Risk  data quality and urgency assessment. Εκροές - Συμπεράσματα από Ποιοτική ανάλυση κινδύνου.

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 202.15
Τίτλος Διαχείριση Κινδύνων σε Βιομηχανικά/Κατασκευαστικά Έργα (Risk Management in Industrial/Construction Projects)
Διάρκεια (Δ.Ω.) 16

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Δείτε όλα τα σεμινάρια της κατηγορίας Management

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ