Πιστοποιητικά

Ως Οργανισμός διαθέτουμε πλήθος πιστοποιήσεων και εγκρίσεων από ανεξάρτητους φορείς, που τεκμηριώνουν την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας. 

Συγκεκριμένα:

 1. Είμαστε Αναγνωρισμένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) πανελλήνιας εμβέλειας, με έγκριση από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και αδειοδότηση από το Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 2. Διαθέτουμε πιστοποιήσεις των  Συστημάτων Διαχείρισης και των Διαδικασιών που εφαρμόζουμε κατά τη λειτουργία μας που αφορούν, την διαχείριση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, την ασφάλεια των πληροφοριών και του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων, την αντιμετώπιση της δωροδοκίας και διαφθοράς και την διαχειριστική επάρκεια υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων,  σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κάτωθι διεθνών προτύπων:

  ISO 9001:2015  (Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας).
  ISO21001:2018 (Σύστημα Διαχείρισης Εκπαιδευτικών Οργανισμών).
  ISO29993:2017 (Σύστημα Διαχείρισης Υπηρεσιών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης).
  ISO27001:2013 (Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών).
  ISO27701:2019 (Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και Προστασίας της Ιδιωτικότητας).
  ISO37001:2016 (Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας).
  ΕΛΟΤ 1429:2008 (Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας).

 3. Είμαστε εγκεκριμένος οργανισμός εκπαίδευσης (Approved Training Organization-ATO) του Βρετανικού Ινστιτούτου British Institute of Non Destructive Testing (BINDT) και εξουσιοδοτημένο εξεταστικό κέντρο (Authorized Examination Centre - AEC) του Βρετανικού Ινστιτούτου IMechE Argyll Ruane (Institution of Mechanical Engineers), για την εκπαίδευση και τη διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης προσώπων, στο πεδίο των Μη Καταστροφικών Ελέγχων (NDT).
 4. Είμαστε εγκεκριμένος οργανισμός εκπαίδευσης (Approved Training Organization-ATO) του Βρετανικού Ινστιτούτου British Institute of Non Destructive Testing (BINDT) για την εκπαίδευση και τη διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης προσώπων, στο πεδίο του Condition Monitoring (CM).
 5. Είμαστε πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο (ΑΤΟ) του Φορέα Πιστοποίησης PEOPLECERT για την εκπαίδευση και τη διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης προσώπων, για τα προγράμματα PeopleCert Lean Six Sigma- IASSC (Black Belt, Green Belt, Yellow Belt), του International Association for Six Sigma Certification (IASSC).
 6. Είμαστε πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο του Φορέα Πιστοποίησης ACTA-Τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 7. Τα εργαστήρια Συγκολλήσεων, Μη Καταστροφικών Ελέγχων, Πνευματικών & Ηλεκτρονικών Αυτοματισμών, Υδραυλικών, Μηχανολογίας και Ηλεκτρολογίας του ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ είναι πιστοποιημένα από τον ΕΟΠΠΕΠ και το BINDT.

 

Πολιτική Διαχείρισης Ποιότητας

Σύμφωνα με την Πολιτική Ποιότητάς μας, βασικός μας στόχος είναι:

 • Η συνεπής και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο έρευνα των εκπαιδευτικών αναγκών, μελέτη, σχεδιασμός και η υλοποίηση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ώστε να είναι πάντα δυνατή η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ που αποβλέπει στην αλλαγή της συμπεριφοράς του εκπαιδευόμενου με την αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και του τρόπου εργασίας του, καθώς και η προσωπική του ανάπτυξη μέσω των εμπειριών εκμάθησης.

Για το σκοπό αυτό το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ένα πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο πληροί τις απαιτήσεις του διεθνούς πρότυπο ISO9001:2015. Μέσω των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, των μέσων που διαθέτει και των ικανοτήτων & επαγγελματικής εμπειρίας που απαιτούνται για την ανάπτυξη και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προσδίδει μεγαλύτερη αξία στους εκπαιδευόμενους που αναλαμβάνει να καταρτίσει.

Όλα τα στελέχη του ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ έχουν ως υποχρέωση την προώθηση και υλοποίηση των στόχων της Πολιτικής Ποιότητας, καθώς και την καλύτερη δυνατή αφομοίωση και προβολή των επιδιώξεων αυτής, τόσο εντός του Οργανισμού όσο και εξωτερικά.

 

Πολιτική Διαχείρισης Μη Τυπικής Εκπαίδευσης

Βασική δέσμευση του ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ αποτελεί η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και η πλήρης ικανοποίηση των απαιτήσεων των καταρτιζόμενων του. 

Επιπρόσθετα το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ δεσμεύεται:

 • Να διενεργεί συνεχείς έρευνες αγοράς ώστε να εντοπίζει προγράμματα τα οποία είναι σε θέση να αναλάβει να υλοποιήσει.
 • Να παρέχει υπηρεσίες που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις των καταρτιζόμενων,
 • Να εφαρμόζει πλήρως τις νομικές και κανονιστικές διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του και τον τρόπο που παρέχει τις υπηρεσίες του και υλοποιεί τα έργα.
 • Να απασχολεί προσωπικό με βάση την εμπειρία, δεξιότητα, εκπαίδευση, κατάρτιση και εργατικότητα.
 • Να παρακολουθεί συστηματικά και να τηρεί σε υψηλό επίπεδο το βαθμό ικανοποίησης των καταρτιζόμενων του.
 • Να υλοποιεί τους Στόχους που θέτει.

Η Διοίκηση διασφαλίζει την επίτευξη των ανωτέρω δεσμεύσεων μέσω :

 • της εφαρμογής Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης Μη Τυποποιημένης Εκπαίδευσης σε πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων ISO 21001:2018 & ISO 29993:2017 καθώς και της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του μέσω περιοδικών ελέγχων, ανασκοπήσεων και ανάλυσης της σχετικής διακινδύνευσης,
 • της συνεχούς κατάρτισης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης των στελεχών του ώστε να προάγουν τους σκοπούς του ΚΔΒΜ2 σε κάθε τους δραστηριότητα,
 • την παροχή επαρκών πόρων για την υλοποίηση του ΣΔΠ, 
 • την καθιέρωση ποιοτικών Στόχων, η υλοποίηση των οποίων ανασκοπείται και αξιολογείται ώστε να εξαλείφονται ή να μειώνονται οι αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα των υπηρεσιών του.

Η  διαρκής προσπάθεια για τη συνεχή βελτίωση των Υπηρεσιών και του Συστήματος Διαχείρισης, αποτελεί κύριο μέλημα του  ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ και φιλοσοφία κάθε στελέχους του.

 

Πολιτική Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και Απορρήτου

Το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ θεωρεί στρατηγικής σημασίας την ασφάλεια των πληροφοριών και του απορρήτου. Μόνο με βάση αυτή, μπορεί να εξασφαλιστεί η διατήρηση της συνεχούς λειτουργίας της και η ορθή διαχείριση και υλοποίηση των υπηρεσιών που παρέχει.

Το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης, βάση των απαιτήσεων των Προτύπων ISO27001:2013 & ISO27701:2019 για την διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών και του απορρήτου, καλύπτοντας τεκμηριωμένα τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα Πρότυπα. Εφαρμόζει τεκμηριωμένες διαδικασίες που ορίζουν:

 • Τις ενέργειες για την τεκμηρίωση του συστήματος
 • Την συνεχή βελτίωση του συστήματος
 • Τη μεθοδολογία διενέργειας των εσωτερικών ελέγχων
 • Τον έλεγχο της εφαρμογής του συστήματος
 • Την θέσπιση και παρακολούθηση των στόχων
 • Τις ενέργειες για την ασφάλεια του Οργανισμού
 • Την ταξινόμηση τον πόρων και τον έλεγχο αυτών
 • Την ασφάλεια του προσωπικού
 • Την φυσική και περιβαλλοντική προστασία
 • Την λειτουργία του Οργανισμού και την επικοινωνία
 • Τον έλεγχο της πρόσβασης
 • Την αναγνώριση των κινδύνων και την αντιμετώπιση περιστατικών
 • Τον έλεγχο της επιχειρηματικής συνέχειας
 • Τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του συστήματος

Το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας πληροφοριών και απορρήτου λειτουργεί με την συμμετοχή όλων και εφαρμόζεται δυναμικά ώστε να είναι εφικτή η συνεχής βελτίωσή του.

Η Διοίκηση έχει αναγνωρίσει τους ρόλους και τις υπευθυνότητες του προσωπικού, ώστε να υπάρχει συνεχής λειτουργία και αντιμετώπιση του οποιουδήποτε κινδύνου παρουσιαστεί.

Έχουν τεθεί στόχοι για την ορθή εφαρμογή της ασφάλειας των πληροφοριών και  απορρήτου και έχει γίνει καταγραφή και αναγνώριση όλων των κινδύνων.

Το Σύστημα Διαχείρισης ασφάλεια των πληροφοριών, συνδέεται στενά με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας που εφαρμόζεται και με το σύστημα εναρμόνισης με τον Κανονισμό ΕΕ/2016/679. Αποτελεί βασικό άξονα της πολιτικής μας και πρέπει να ακολουθείται και να στηρίζεται από όλο το προσωπικό και τους συνεργάτες μας και να είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.

 

Πολιτική κατά της Δωροδοκίας

Η διοίκηση του ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ αναγνωρίζει τους κινδύνους δωροδοκίας εφαρμόζει ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 37001:2016. 

Στο πλαίσιο του Συστήματος αυτού, τεκμηριώνονται και εφαρμόζονται διαδικασίες για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Προτύπου διασφαλίζοντας την αποτελεσματική Καταπολέμηση της Δωροδοκίας σε όλους τους τομείς και τις δραστηριότητες της εταιρείας.

Η διοίκηση του  ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ σε όλο το πλαίσιο λειτουργίας του:

 • Απαγορεύει κάθε μορφής δωροδοκία ή την αποδοχή της.
 • Απαιτεί συμμόρφωση όλων των εργαζομένων με τους νόμους του κράτους ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη δωροδοκία, οι οποίοι έχουν εφαρμογή στον Οργανισμό.
 • Προτρέπει τη συμβολή όλων των εργαζομένων στην αναγνώριση και υποψία κάθε πιθανής δωροδοκίας  και απαγορεύει την τιμωρία ή την αρνητική μεταχείριση τέτοιων εργαζομένων.
 • Δεσμεύεται για την εφαρμογή μέτρων και την παροχή απαραίτητων πόρων προκειμένου να καταπολεμήσει τη δωροδοκία.
 • Ευαισθητοποιεί και εκπαιδεύει κατάλληλα το προσωπικό του μέσω συνεχών ενημερώσεων και εκπαιδεύσεων σχετικά με την καταπολέμηση της δωροδοκίας,
 • Έχει θεσπίσει συγκεκριμένη Δομή καταπολέμησης της δωροδοκίας, η οποία είναι ανεξάρτητη από το υπόλοιπο προσωπικό, αναφέρεται μόνο στο διευθύνοντα σύμβουλο και έχει την υποχρέωση και την εξουσία να διερευνά κάθε πιθανή περίπτωση δωροδοκίας, να εξετάζει και να αξιολογεί τους κινδύνους δωροδοκίας και να εφαρμόζει σχετικά μέτρα καταπολέμησής της.
 • Σε περίπτωση δωροδοκίας ή μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης καταπολέμησης της δωροδοκίας, επιβάλλονται κυρώσεις και σε περίπτωση παραβίασης σχετικών νομοθετικών απαιτήσεων, γίνεται αναφορά στις αρμόδιες αρχές.
 • Δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης καταπολέμησης της δωροδοκίας που εφαρμόζει.

Η συμμόρφωση με την παρούσα πολιτική είναι υποχρεωτική και δεσμευτική για όλο το προσωπικό και τους συνεργάτες του ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ.

Το παρόν κείμενο είναι διαθέσιμο σε όλο το προσωπικό, τους πελάτες, τους συνεργάτες, τους προμηθευτές της εταιρείας καθώς και σε κάθε εμπλεκόμενη Δημόσια Αρχή.

Για οποιαδήποτε ανησυχία ή πιθανή καταγγελία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο του Συστήματος για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας της εταιρείας μας.

 

Πολιτική Διαχειριστικής Επάρκειας

Πρωταρχικό μέλημα του ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ αποτελεί η αποτελεσματική και συστηματική ικανοποίηση των απαιτήσεων των ωφελούμενων της εταιρείας, με τον πιο αποδοτικό τρόπο. Προτεραιότητά μας αποτελεί η παροχή διαρκώς βελτιούμενων, έγκαιρων και ποιοτικά πληρέστερων υπηρεσιών όσον αφορά στον προγραμματισμό και διαχείριση των έργων που αναλαμβάνουμε και κατ' επέκταση η ορθή διοικητική, οικονομική και τεχνική υποστήριξη τους.

Στο πλαίσιο αυτό μελετήθηκε, υλοποιήθηκε και εφαρμόζεται ως εγκατεστημένο εργαλείο Διοίκησης, ένα πιστοποιημένο Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του προτύπου ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 για τη διαχειριστική επάρκεια στην υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα.

Δεσμευόμαστε για:

 • Τη συμμόρφωση των υπηρεσιών μας ως προς τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
 • Την ανάπτυξη και διαρκή βελτίωση της ικανότητας του ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ για την υλοποίηση έργων με αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα.
 • Την πλήρη, άμεση και συστηματική ικανοποίηση των απαιτήσεων των υλοποιούμενων δράσεων/έργων.
 • Την εξασφάλιση της σταθερής και συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Την παρακολούθηση και τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων των έργων και των υποχρεώσεών τους.
 • Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, η Διοίκηση υποστηρίζει και εφαρμόζει τους παρακάτω κανόνες που διέπουν το Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας:
 • Ανασκοπεί και βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας.
 • Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία κάθε τμήματος
 • Παρακολουθεί και μετρά τις κρίσιμες παραμέτρους και διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών της.

Η Διοίκηση του ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ δεσμεύεται να διασφαλίζει ότι η Πολιτική είναι κατανοητή, εφαρμόζεται και τηρείται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης και ανασκοπείται ως προς τη συνεχή καταλληλότητά της.

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ