Ως οργανισμός διαθέτουμε πλήθος πιστοποιήσεων από ανεξάρτητους φορείς, που τεκμηριώνουν την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών μας:

 1. Είμαστε Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2, πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).
 2. Διαθέτουμε πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που πληροί της απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2015 και ISO 27001:2013, για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης.
 3. Διαθέτουμε πιστοποιημένο Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008, για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων.
 4. Είμαστε πιστοποιημένο εκπαιδευτικό και εξεταστικό κέντρο σε θέματα Μη Καταστροφικών Ελέγχων και Condition Monitoring από το The British Institute of Non Destructive Testing (BINDT).
 5. Είμαστε πιστοποιημένο εκπαιδευτικό και εξεταστικό κέντρο από το International Association for Six Sigma Certification (IASSC).
 6. Τα εργαστήρια Συγκολλήσεων, Μη Καταστροφικών Ελέγχων, Πνευματικών & Ηλεκτρονικών Αυτοματισμών, Υδραυλικών, Μηχανολογίας και Ηλεκτρολογίας του ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ είναι πιστοποιημένα από τον ΕΟΠΠΕΠ και το BINDT.
 7. Είμαστε πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο του Φορέα Πιστοποίησης ACTA-Τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Πολιτική Ποιότητας

Σύμφωνα με την Πολιτική Ποιότητάς μας, βασικός μας στόχος είναι:

 • Η συνεπής και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο έρευνα των εκπαιδευτικών αναγκών, μελέτη, σχεδιασμός και η υλοποίηση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ώστε να είναι πάντα δυνατή η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ που αποβλέπει στην αλλαγή της συμπεριφοράς του εκπαιδευόμενου με την αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και του τρόπου εργασίας του, καθώς και η προσωπική του ανάπτυξη μέσω των εμπειριών εκμάθησης.

Για το σκοπό αυτό το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ένα πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο πληροί τις απαιτήσεις του διεθνούς πρότυπο ISO9001:2015. Μέσω των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, των μέσων που διαθέτει και των ικανοτήτων & επαγγελματικής εμπειρίας που απαιτούνται για την ανάπτυξη και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προσδίδει μεγαλύτερη αξία στους εκπαιδευόμενους που αναλαμβάνει να καταρτίσει.

Όλα τα στελέχη του ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ έχουν ως υποχρέωση την προώθηση και υλοποίηση των στόχων της Πολιτικής Ποιότητας, καθώς και την καλύτερη δυνατή αφομοίωση και προβολή των επιδιώξεων αυτής, τόσο εντός του Οργανισμού όσο και εξωτερικά.

Πολιτική Διαχειριστικής Επάρκειας

Πρωταρχικό μέλημα του Μη-Κερδοσκοπικού Σωματείου του ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ αποτελεί η αποτελεσματική και συστηματική ικανοποίηση των απαιτήσεων των ωφελούμενων της εταιρείας, με τον πιο αποδοτικό τρόπο. Προτεραιότητά μας αποτελεί η παροχή διαρκώς βελτιούμενων, έγκαιρων και ποιοτικά πληρέστερων υπηρεσιών όσον αφορά στον προγραμματισμό και διαχείριση των έργων που αναλαμβάνουμε και κατ' επέκταση η ορθή διοικητική, οικονομική και τεχνική υποστήριξη τους.

Στο πλαίσιο αυτό μελετήθηκε, υλοποιήθηκε και εφαρμόζεται ως εγκατεστημένο εργαλείο Διοίκησης, ένα πιστοποιημένο Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του προτύπου ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 για τη διαχειριστική επάρκεια στην υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα.

Δεσμευόμαστε για:

 • Τη συμμόρφωση των υπηρεσιών μας ως προς τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
 • Την ανάπτυξη και διαρκή βελτίωση της ικανότητας του ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ για την υλοποίηση έργων με αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα.
 • Την πλήρη, άμεση και συστηματική ικανοποίηση των απαιτήσεων των υλοποιούμενων δράσεων/έργων.
 • Την εξασφάλιση της σταθερής και συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Την παρακολούθηση και τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων των έργων και των υποχρεώσεών τους.
 • Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, η Διοίκηση υποστηρίζει και εφαρμόζει τους παρακάτω κανόνες που διέπουν το Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας:
 • Ανασκοπεί και βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας.
 • Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία κάθε τμήματος
 • Παρακολουθεί και μετρά τις κρίσιμες παραμέτρους και διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών της.

Η Διοίκηση του ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ δεσμεύεται να διασφαλίζει ότι η Πολιτική για την Ποιότητα είναι κατανοητή, εφαρμόζεται και τηρείται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης και ανασκοπείται ως προς τη συνεχή καταλληλότητά της.


Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ