Το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, στα πλαίσια δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Τα προγράμματα κατάρτισης προσφέρουν τα κατάλληλα εφόδια, ώστε να ενισχύσουν τις γνώσεις και δεξιότητες των ωφελουμένων των CSR campaigns, με σκοπό να υποστηρίξουν τις προσπάθειές τους στην αναζήτηση εργασίας και να προβάλλουν τις εταιρικές αξίες των επιχειρήσεων που τα χρηματοδοτούν.

Η προσέγγισή μας βασίζεται σε πέντε άξονες:

Ιδέα
Συνεργαζόμαστε μαζί σας με σκοπό να αναδείξουμε την ιδέα πάνω στην οποία θα χτιστεί ένα σχέδιο δράσης ΕΚΕ, με βασικό αντικείμενο την εκπαίδευση ειδικών πληθυσμιακών ομάδων.
Έρευνα
Η ομάδα εκπαιδευτικής ανάπτυξης μελετά το πλαίσιο αναφοράς της κεντρικής ιδέας του έργου, ώστε να επιλεγούν οι κατάλληλες δράσεις που θα υποστηρίξουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της ομάδας στόχου.
Στρατηγικός
σχεδιασμός
Συνεργαζόμαστε μαζί σας, με σκοπό να σχεδιάσουμε το πλάνο δράσης με τέτοιο τρόπο που να αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα για τους συμμετέχοντες, ενώ παράλληλα να μεγιστοποιεί το θετικό αντίκτυπο που θα έχει η δράση CSR στην κοινωνία.
Υλοποίηση
Η ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης συντονίζει την υλοποίηση των δράσεων, εφαρμόζοντας συνεχή διαμορφωτική αξιολόγηση ώστε να επιτευχθούν τα learning outcomes στα οποία έχουμε στοχεύσει και να διασφαλιστεί η επιτυχία του CSR Project.
Ανασκόπηση
Αφού ολοκληρωθεί η δράση CSR, παρέχουμε αναλυτικά προσυμφωνημένα στατιστικά στοιχεία, δείκτες (KPI'S) και αναφορές για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος, ώστε να γίνει η τελική αποτίμηση και αξιολόγηση της δράσης απο τα αντίστοιχα εταιρικά τμήματα.

Δείτε τα προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που έχουμε υλοποιήσει.