Σε συνεργασία με την κάθε επιχείριση ξεχωριστά, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε κατά παραγγελία εκπαιδευτικά προγράμματα που ανταποκρίνονται στις εξειδικευμένες εκπαιδευτικές σας ανάγκες.

Με τα στοχευμένα αυτά εκπαιδευτικά προγράμματα, η επιχείριση αποκτά κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, στοιχείο απαραίτητο για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της και την ανάπτυξη καινοτόμου δράσης και εξωστρέφειας.

Το σύνολο των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων, μπορούν να προσαρμοστούν στις εκάστοτε ανάγκες της κάθε επιχείρησης, με στόχο την κάλυψη των πραγματικών σας αναγκών, στο συντομότερο δυνατό χρόνο.

Προκειμένου να υλοποιηθεί ένα tailor made εκπαιδευτικό πρόγραμμα, απαιτείται η στενή συνεργασία του υπευθύνου της επιχείρησης με τα στελέχη της Διεύθυνσης Κατάρτισης του Φορέα μας και τον εισηγητή, με σκοπό τη διερεύνηση των πραγματικών εκπαιδευτικών αναγκών των καταρτιζομένων και της επιχείρησης. Το προσαρμοσμένο θεματολόγιο που προκύπτει μέσα από αυτή τη συνεργασία, εμπλουτίζεται με βέλτιστες πρακτικές, κατάλληλα εργαλεία και την εκπαιδευτική μεθοδολογία που ανταποκρίνεται στο γνωστικό αντικείμενο, την εμπειρία και τις μαθησιακές ιδιαιτερότητες των εργαζόμενων της επιχείρησης.

Τα προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης είναι ευέλικτα όσον αφορά το χρόνο και τόπο υλοποίησης: μπορούν να υλοποιηθούν είτε στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης είτε στις ιδιόκτητες Εγκαταστάσεις μας είτε σε χώρο που εξυπηρετεί τους συμμετέχοντες. 

Τα ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης είναι εφικτό να χρηματοδοτηθούν μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24 του ΟΑΕΔ.

Εάν επιθυμείτε να δημιουργήσουμε ή να προσαρμόσουμε ενα εκπαιδευτικό σεμινάριο, επικοινωνήστε μαζί μας.