Ενδοεπιχειρησιακή Κατάρτιση

Σε συνεργασία με την κάθε επιχείριση ξεχωριστά, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε κατά παραγγελία εκπαιδευτικά προγράμματα που ανταποκρίνονται στις εξειδικευμένες εκπαιδευτικές σας ανάγκες.

Με τα στοχευμένα αυτά εκπαιδευτικά προγράμματα, η επιχείριση αποκτά κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, στοιχείο απαραίτητο για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της και την ανάπτυξη καινοτόμου δράσης και εξωστρέφειας.

Το σύνολο των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων, μπορούν να προσαρμοστούν στις εκάστοτε ανάγκες της κάθε επιχείρησης, με στόχο την κάλυψη των πραγματικών σας αναγκών, στο συντομότερο δυνατό χρόνο.

Προκειμένου να υλοποιηθεί ένα tailor made εκπαιδευτικό πρόγραμμα, απαιτείται η στενή συνεργασία του υπευθύνου της επιχείρησης με τα στελέχη της Διεύθυνσης Κατάρτισης του Φορέα μας και τον εισηγητή, με σκοπό τη διερεύνηση των πραγματικών εκπαιδευτικών αναγκών των καταρτιζομένων και της επιχείρησης. Το προσαρμοσμένο θεματολόγιο που προκύπτει μέσα από αυτή τη συνεργασία, εμπλουτίζεται με βέλτιστες πρακτικές, κατάλληλα εργαλεία και την εκπαιδευτική μεθοδολογία που ανταποκρίνεται στο γνωστικό αντικείμενο, την εμπειρία και τις μαθησιακές ιδιαιτερότητες των εργαζόμενων της επιχείρησης.

Τα προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης είναι ευέλικτα όσον αφορά το χρόνο και τόπο υλοποίησης: μπορούν να υλοποιηθούν είτε στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης είτε στις ιδιόκτητες Εγκαταστάσεις μας είτε σε χώρο που εξυπηρετεί τους συμμετέχοντες. 

Τα ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης είναι εφικτό να χρηματοδοτηθούν μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,06 του ΟΑΕΔ.

Εάν επιθυμείτε να δημιουργήσουμε ή να προσαρμόσουμε ενα εκπαιδευτικό σεμινάριο, επικοινωνήστε μαζί μας.

 

Διεπιχειρησιακή Κατάρτιση

Διεπιχειρησιακή κατάρτιση ονομάζουμε τα ανοιχτά σεμινάρια που υλοποιούμε στις εγκαταστάσεις μας και απευθύνονται στο σύνολο των επαγγελματιών της αγοράς. Με πάνω από 300 διαφορετικούς τίτλους σεμιναρίων, σε περισσότερες από 30 γενικές κατηγορίες, καλύπτουμε την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών αναγκών του σύγχρονου επαγγελματία.

Τα διεπιχειρησιακά προγράμματα απευθύνονται σε συγκεκριμένες ειδικότητες στελεχών ή εργαζομένων σε διάφορες επιχειρήσεις με στόχο να καλύψουν τις τεχνολογικές και οικονομικές εξελίξεις, καθώς επίσης και τις σύγχρονες μεθόδους διοίκησης επιχειρήσεων.

Κάθε εξάμηνο, προκηρύσσουμε τα σεμινάρια που θα υλοποιήσουμε, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και πόλεις (παραρτήματα), έτσι ώστε ο επαγγελματίας που ενδιαφέρεται να τα παρακολουθήσει να έχει πλήρη εικόνα και να προσαρμόσει τη διαθεσιμότητά του. Δείτε εδώ το χρονοδιάγραμμα του τρέχοντος εξαμήνου. 

Τα διεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης είναι εφικτό να χρηματοδοτηθούν μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,06 του ΟΑΕΔ.

Εάν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο, μεταβείτε στη σελίδα του και εκδηλώστε ηλεκτρονικό ενδιαφέρον ή επικοινωνήστε μαζί μας.

 

Προγράμματα Κατάρτισης μέσω ΛΑΕΚ

Αξιοποιήστε το ΛΑΕΚ και καταρτίστε δωρεάν το προσωπικό σας

Όλες οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να καταρτίσουν το προσωπικό τους και να λάβουν έως και 100% επιστροφή του κόστους κατάρτισης, αξιοποιώντας τους πόρους του ΛΑΕΚ.

Τι είναι ο ΛΑΕΚ 0,06

ΛΑΕΚ ονομάζεται ο Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση. Πρόκειται για λογαριασμό που διαχειρίζεται ο ΟΑΕΔ, τα έσοδα του οποίου προέρχονται από μέρος των εργοδοτικών εισφορών που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις στο ΙΚΑ και αφορά αποκλειστικά τη δυνατότητα κατάρτισης των εργαζομένων των επιχειρήσεων. 

Στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους, ο ΟΑΕΔ δημοσιεύει την Εγκύκλιο "Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ-0,06%", που εξειδικεύει τους όρους υπό τους οποίους δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να επανεισπράξουν την εργοδοτική εισφορά 0,06% που έχουν ήδη καταβάλλει, μέσω των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που θα παρακολουθήσει το προσωπικό τους.

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να συμμετάσχουν;

Όλες οι επιχειρήσεις που έχουν προσωπικό ασφαλισμένο στον ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ).

Ποιο είναι το ποσό που δικαιούται μια επιχείρηση για δωρεάν κατάρτιση;

Κάθε επιχείρηση καταβάλλει ούτως ή άλλως υποχρεωτικά κάθε μήνα (μέσω της μισθοδοσίας) ποσό ίσο με το 0,06% των μεικτών αποδοχών των υπαλλήλων της που ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ). Το μηνιαίο αυτό ποσό αθροίζεται ετησίως και μπορεί να καταναλωθεί σε βάθος 2ετίας για τις ανάγκες κατάρτισης του Προσωπικού της εταιρείας. Εφόσον μια επιχείρηση δεν χρησιμοποιήσει το ποσό του ΛΑΕΚ για το τρέχον έτος, μπορεί να το μεταφέρει και να το καταναλώσει την επόμενη χρονιά.

Ποια εκπαιδευτικά προγράμματα εντάσσονται στο ΛΑΕΚ;

Όλα τα εκπαδευτικά αντικείμενα μπορούν να ενταχθούν στο ΛΑΕΚ. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούμε (ενδοεπιχειρησιακά και διεπιχειρησιακά) πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για την ένταξή τους στο ΛΑΕΚ. Παράλληλα, διαθέτουμε την απαιτούμενη τεχνογνωσία για να σας καθοδηγήσουμε, ώστε να εκμεταλλευτείτε τη δυνατότητα  για δωρεάν κατάρτιση, μέσω του ΛΑΕΚ.

Τι πρέπει να κάνει μια επιχείρηση για να ενταχθεί στο ΛΑΕΚ για να καταρτίσει δωρεάν το προσωπικό της;

Η επιχείρηση θα πρέπει να αποκτήσει μια φορά κωδικούς πρόσβασης στην ιστοσελίδα του ΛΑΕΚ. Στην αρχή κάθε έτους θα πρέπει να συμπληρώνει τα οικονομικά στοιχεία που απαιτούνται στο σύστημα. Έπειτα, σε συνεργασία με εμάς, να δηλώνει ηλεκτρονικά, 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξή του, το σεμινάριο και τους υπαλλήλους της που θα το παρακολουθήσουν.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΛΑΕΚ, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του ΛΑΕΚ ή επικοινωνήστε μαζί μας.

Τι είναι ο ΛΑΕΚ 1-25

Με στόχο να διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζομένων στις μικρές επιχειρήσεις (1-25 εργαζόμενοι) η επιτροπή διαχείρισης του ΛΑΕΚ του O.A.E.Δ. έχει αποφασίσει την προκήρυξη προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης υλοποιούμενο από φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών για μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν 1 - 25 εργαζόμενους.

Τα προγράμματα είναι συνολικής διάρκειας 32 ωρών και υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας (απογευματινά ή πρωινά τμήματα). Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης μπορεί να περιλαμβάνει θεματικές ενότητες της επιλογής του εργαζόμενου ανάλογα με το  αντικείμενο της δραστηριότητας της επιχείρησης. Με την αποπληρωμή του προγράμματος, ο εργαζόμενος που θα έχει παρακολουθήσει πλήρως το πρόγραμμα, θα λάβει ως αμοιβή το ποσό των 160,00€ καθαρά καθώς και βεβαίωση παρακολούθησης.

Δικαιούχοι υλοποίησης είναι:

  • Φορείς Εκπροσώπησης των Εργοδοτών
  • Επιστημονικοί Σύλλογοι, των οποίων οι επιχειρήσεις-μέλη απασχολούν 1-25 άτομα και δεν καλύπτονται από Φορέα Εκπροσώπησης των Εργοδοτών

Στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εντάσσονται οι επιχειρήσεις που:

  • επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και είναι μέλη των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών του κλάδου τους, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης.
  • καταβάλλουν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,45%) για τους εργαζόμενους της επιχείρησής τους για το έτος 2009.
  • απασχολούν από 1 έως 25 εργαζόμενους.
  • το πρόγραμμα κατάρτισης το οποίο συμμετέχουν δεν χρηματοδοτείται από άλλο φορέα.
  • δεν χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. και του ΛΑΕΚ για τους εργαζόμενους που λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης.

Στο ανωτέρω πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν και εργαζόμενοι:

  • των οποίων οι εργοδότες δεν καλύπτονται από φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών ή
  • των οποίων οι εργοδότες δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του φορέα εκπροσώπησης του κλάδου τους ή
  • το αντικείμενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερό εργοδότη αλλά καταβάλλεται γι΄αυτούς η εργοδοτική εισφορά (0,45%).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την σελίδα laek.oaed.gr ή επικοινωνήστε μαζί μας.