Πρόγραμμα Δωρεάν Επαγγελματικής Κατάρτισης «Προετοιμάσου για το αύριο» από την Παπαστράτος και το Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης & Κατάρτισης (ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ)

Η εταιρεία Παπαστράτος, στο πλαίσιο του προγράμματος δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αναλαμβάνει πρωτοβουλία με στόχο τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από την ανεργία. 

Με το πρόγραμμα «Προετοιμάσου για το αύριο» το ΙΒΕΠΕ, με τη χρηματοδότηση της Παπαστράτος, προσφέρει δωρεάν προγράμματα κατάρτισης σε ανέργους ή και εργαζομένους που θέλουν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις προκειμένου να διασφαλίσουν την απασχόλησή τους ή να βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας.

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης & Κατάρτισης (ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ) προσφέρει με ιδιαίτερη επιτυχία και για περισσότερα από 30 χρόνια καινοτόμα και στοχευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα.

1. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Τα προγράμματα κατάρτισης απευθύνονται σε άνεργους και επαπειλούμενους με ανεργία ηλικίας 25-50 ετών αποφοίτους Λυκείου, Ι.Ε.Κ., ΤΕΙ, ΑΕΙ και με σχετική προϋπηρεσία όπου η παρακολούθηση του προγράμματος το απαιτεί.

Στόχος είναι καθ’ όλη τη διάρκεια του 2013 να καταρτιστούν περίπου 1.000 άτομα.

2. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός των προγραμμάτων αυτών είναι να δώσουν στους εκπαιδευομένους τις αναγκαίες γνώσεις και τις απαραίτητες δεξιότητες για:

 • Τη δυναμική προσαρμογή και τη συνεχή αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων.
 • Τη βελτίωση των επαγγελματικών τους προσόντων με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας.
 • Την εξοικείωση των ανέργων σε ένα διαρκώς μεταλλασσόμενο εργασιακό περιβάλλον, όπου υπάρχουν νέα δεδομένα σε ό,τι αφορά στην τεχνολογική εξέλιξη, αλλά και στον εκσυγχρονισμό των μεθόδων εργασίας.
 • Τη μείωση της ανεργίας και τη βελτίωση της κοινωνικής θέσης και του βιοτικού επιπέδου των ανέργων.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η διάρκεια όλων των επιμορφωτικών προγραμμάτων για άτομα με σχετική προϋπηρεσία θα ανακοινωθεί με την εκπόνηση του προγράμματος, εκ των οποίων το 50% θα είναι θεωρία και το 50% πρακτική. Η διάρκεια ποικίλει ανά πρόγραμμα από 24 μέχρι 60 διδακτικές ώρες.

Τα προγράμματα θα διατίθενται καθ’ όλη τη διάρκεια του 2013.

4. ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα προσφέρονται τα παρακάτω αντικείμενα / ειδικότητες:

 1. Ενεργειακοί Επιθεωρητές
 2. Πιστοποιημένοι συγκολλητές κατά ΕΝ 287-1
 3. Τεχνικοί Ασφαλείας Β΄κατηγορίας
 4. Βασικές γνώσεις και δεξιότητες στην πληροφορική
 5. Α’ Βοήθειες
 6. Γραμματεύς Διευθύνσεως
 7. Σχεδίαση με χρήση AUTOCAD
 8. Τεχνικός συντήρησης καυστήρων & λεβήτων
 9. Τεχνικός ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με HD 384
 10. Τεχνίτης ψυκτικών εγκαταστάσεων
 11. Πωλητής σε περίοδο κρίσης
 12. Προσωπικό Ιδιωτικών Επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας (security)
 13. Busıness English I & II
 14. Τεχνικά Αγγλικά
 15. Οργάνωση Αποθήκης
 16. Βοηθός Λογιστή
 17. Εμψυχωτής Τουρισμού
 18. Μέλος πληρώματος σκαφών αναψυχής
 19. Μπουφετζής
 20. Σερβιτόρος
 21. Διοργανωτής τουριστικών πακέτων
 22. Διοργανωτής πολιτιστικού τουρισμού
 23. Διοργανωτής γαστρονομικού τουρισμού
 24. Οροφοκόμος
 25. Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων
 26. Μηχανικός αυτοκινήτων
 27. Coaching πωλητών
 28. Συνοδοί υπερηλίκων
 29. Νοσηλευτές
 30. Οικονομικά για μη οικονομικούς
 31. Τεχνίτες φωτοβολταϊκών συστημάτων
 32. Ηλιοθερμικές εγκαταστάσεις
 33. Φυσικοχημικές μέθοδοι επεξεργασίας νερού & υγρών αποβλήτων
 34. Ολοκληρωμένες μέθοδοι ασφάλειας μεταφορών
 35. Project Management
 36. Εισαγωγή στην τεχνολογία του φυσικού αερίου
Τα ανωτέρω προγράμματα θα πραγματοποιηθούν σε επαναλαμβανόμενους κύκλους ανάλογα με την πληρότητα των τμημάτων ανά τρίμηνο.

5. Η ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του 2013.
Η 1η φάση του προγράμματος θα διεξαχθεί από τις 15 Απριλίου έως τις 15 Ιουλίου 2013.
Η 2η φάση θα διεξαχθεί από τις 10 Σεπτεμβρίου έως τις 10 Δεκεμβρίου 2013.

6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ είναι πιστοποιημένος φορέας κατά ISO 9001:2015, καθώς επίσης και από το ΕΣΥΔ κατά ΕΝ 17024 σύμφωνα με τα συστήματά του. Οι συμμετέχοντες, εφόσον πετύχουν στις γραπτές εξετάσεις, θα λάβουν πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης. Οι συμμετέχοντες που θα επιτύχουν στις προβλεπόμενες εξετάσεις επαγγελμάτων που είναι πιστοποιημένα από το ΕΝ17024, θα λάβουν πιστοποιητικό επάρκειας.

Πιστοποίηση θα λάβουν:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΚΕΝΑΚ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΕΝ 287-1
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CAMBRIDGE
Α΄ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ ή ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CAMBRIDGE

7. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Τα προγράμματα θα διεξαχθούν πανελλαδικά στις πιστοποιημένες εγκαταστάσεις του ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τον Βόλο, την Πάτρα και την Αλεξανδρούπολη.

8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δηλώνουν συμμετοχή στο πρόγραμμα μέσω ηλεκτρονικής αίτησης. Αφού συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός ατόμων για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, διενεργείται μια πρώτη επιλογή με βάση τα τυπικά προσόντα που αναγράφονται στη φόρμα και τις προϋποθέσεις που απαιτούν οι προδιαγραφές του σεμιναρίου.

Στη δεύτερη φάση της επιλογής, γίνεται εξατομικευμένη προσέγγιση των υποψηφίων και χρησιμοποιείται η κατάλληλη μεθοδολογία, η οποία, εφαρμόζοντας τα απαραίτητα εργαλεία, διασφαλίζει την αδιάβλητη και αντικειμενική επιλογή τους.

Υπάρχουν δυο κατηγορίες κριτηρίων :

Η πρώτη κατηγορία αφορά στα κοινωνικά κριτήρια τα οποία είναι:

 • Οικογενειακή κατάσταση
 • Ηλικία
 • Αν προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες
 • Χρόνος ανεργίας

Η δεύτερη κατηγορία αφορά στα ειδικά κριτήρια τα οποία είναι:

 • Επίπεδο γραμματικών γνώσεων (ανάλογα με το πρόγραμμα κατάρτισης)
 • Γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης
 • Τυχόν προϋπηρεσία σε παρεμφερή εργασία με το αντικείμενο κατάρτισης