Διοίκηση Βάσει Στόχων (Management By Objectives)

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να καταστήσει τους συμμετέχοντες ικανούς να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν Συστήματα Διοίκησης βάσει στόχων για το σύνολο της Εταιρικής Λειτουργίας και για επιμέρους Εταιρικές Λειτουργίες καθώς επίσης και για την ανάπτυξη των υφισταμένων τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ανώτατα, ανώτερα και μεσαία στελέχη Επιχειρήσεων, (έως και το επίπεδο του προϊσταμένου τμήματος) όλων των Εταιρικών Λειτουργιών, τα οποία είναι επιφορτισμένα με το σχεδιασμό Συστημάτων Διοίκησης βάσει στόχων είτε για το σύνολο της Εταιρικής Λειτουργίας είτε για επιμέρους Εταιρικές Λειτουργίες καθώς και για τους υφισταμένους τους. Απευθύνεται δε ιδιαίτερα σε Διευθυντές Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Απευθύνεται επίσης σε στελέχη επιχειρήσεων τα οποία είναι επιφορτισμένα με την εφαρμογή ανάλογων συστημάτων του τομέα ευθύνης τους.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Πλαίσιο Εταιρικής Λειτουργίας - Όραμα - Αποστολή
 • Αρχές Στρατηγικού Σχεδιασμού - Διάγραμμα Ροής Στρατηγικού Σχεδιασμού
 • Η σημασία της θέσπισης Κρίσιμων Δεικτών Επίδοσης (Key Performance Indicators) για την μέτρηση, την αξιολόγηση και τη βελτίωση της Εταιρικής Λειτουργίας
 • Βασικές Εταιρικές Λειτουργίες
 • Ο ισορροπημένος Χάρτης Κρίσιμων Δεικτών Επίδοσης (Balanced Score Card)
 • Οικονομικοί Στόχοι (Financial Perspectives and Objectives)
 • Στόχοι εστιασμένοι στον Πελάτη (Customer Perspectives and Objective)
 • Στόχοι εσωτερικών Λειτουργιών (Internal Processes perspectives and Objectives)
 • Στόχοι Μάθησης και Ανάπτυξης (Learning and Growth Perspectives and Objectives)
 • Αρχές επιλογής των Κρίσιμων Δεικτών Επίδοσης
 • Επιλογή των Κρίσιμων Δεικτών Επίδοσης (KPIs) ώστε να εναρμονίζουν την καθημερινή Λειτουργία της Εταιρίας με τη Στρατηγική
 • Χαρακτηριστικά των στόχων ώστε να είναι αποτελεσματικοί και να λειτουργούν ως κίνητρα βελτίωσης
 • Κατανομή και διασύνδεση στόχων μεταξύ των Εταιρικών Λειτουργιών ώστε να προάγεται η άμιλλα και η βελτίωση, αλλά και να ενδυναμώνεται η ομαδικότητα.
 • Συντελεστές βαρύτητας.
 • Στόχοι προσωπικής ανάπτυξης των στελεχών
 • Εναρμόνιση Εταιρικών επιδιώξεων και προσωπικών χαρακτηριστικών για μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας.
 • Εναρμόνιση Εταιρικών και προσωπικών στόχων 
 • Κλίμακες αξιολόγησης της συνολικής επίδοσης
 • Παγίδες κατά τη διάρκεια αξιολόγησης της Ατομικής Επίδοσης (Individual Performance Appraisal)
 • Τεχνικές μεγιστοποίησης της απόδοσης της Διαδικασίας Αξιολόγησης της Ατομικής Επίδοσης.

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 202.11
Τίτλος Διοίκηση Βάσει Στόχων (Management By Objectives)
Διάρκεια (Δ.Ω.) 24

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Δείτε όλα τα σεμινάρια της κατηγορίας Management

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ