Τεχνικές Ανάλυσης των Δονήσεων στη Διάγνωση Βλαβών του Περιστροφικού Εξοπλισμού

Σκοπός

Το σεμινάριο έχει σαν σκοπό να δώσει στους συμμετέχοντες τα κατάλληλα εφόδια, γνώσεις και δεξιότητες, που είναι αναγκαία για τη σωστή οργάνωση και αποδοτική εφαρμογή του συστήματος παρακολούθησης της κατάστασης των περιστροφικών μηχανημάτων.
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:
 • Να λειτουργούν ικανοποιητικά ένα σύστημα παρακολούθησης της κατάστασης του εξοπλισμού (condition monitoring) στο πλαίσιο της Προβλεπτικής Συντήρησης.
 • Να αξιολογούν τα αποτελέσματα των μετρήσεων δόνησης και να διενεργούν απλές διαγνωστικές αναλύσεις στον περιστροφικό εξοπλισμό.
 • Να συμμετέχουν στην αρχική οργάνωση του συστήματος παρακολούθησης του εξοπλισμού και την παραμετροποίηση των μετρήσεων δόνησης.
 • Να αξιολογούν τα προσφερόμενα λογισμικά και τις ειδικές συσκευές που χρησιμοποιεί η ΔΣ.
 • Να συμμετέχουν στην προσπάθεια ομαλής ένταξης και αφομοίωσης της μεθόδου, στο γενικό πλαίσιο λειτουργίας της Συντήρησης.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται στο τεχνικό προσωπικό που θα εφαρμόσει την εν λόγω μεθοδολογία, στους τεχνικούς προϊστάμενους του παραπάνω προσωπικού και σε όσους κατά κάποιο τρόπο θα εμπλακούν στην αρχικοποίηση και παραμετροποίηση του συστήματος παρακολούθησης του εξοπλισμού και στη λήψη των αποφάσεων για την εφαρμογή της μεθόδου.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

Αντικείμενο
Η παρακολούθηση της κατάστασης και η έγκαιρη πρόγνωση και διάγνωση των βλαβών του περιστροφικού εξοπλισμού, μέσω μετρήσεων και ανάλυσης των δονήσεων, που εκπέμπει αυτός ο εξοπλισμός.
Οι εν λόγω μεθοδολογίες διδάσκονται με σκοπό να εφαρμοσθούν στο πλαίσιο της πολιτικής της «Βάσει Κατάστασης» συντήρησης. Για το λόγο αυτό, το σεμινάριο πραγματεύεται, επίσης, το γενικό οργανωτικό πλαίσιο μέσα στην επιχείρηση, που θα υποδεχθεί μια τέτοια δραστηριότητα.

Το σεμινάριο δομείται με βάση τις παρακάτω ενότητες:

 • Εισαγωγή στη φιλοσοφία της «Βάσει Κατάστασης Συντήρηση». Συστήματα επιτήρησης του εξοπλισμού. Ο ρόλος της Διαγνωστικής στην αξιοπιστία του εξοπλισμού.
 • Θεωρία των ταλαντώσεων. Ανάλυση των δονήσεων. Η μέτρηση και η συλλογή των δονήσεων.
 • Μεθοδολογίες πρόγνωσης και διάγνωσης. Αξιολόγηση των μετρήσεων. Βασικές τεχνικές Διαγνωστικής Ανάλυσης. Ειδικές μέθοδοι ανάλυσης.
 • Διάγνωση βλαβών. Παθολογία και συμπτωματολογία περιστροφικού εξοπλισμού. Ειδική αναφορά στα έδρανα και τις τυπικές βλάβες που αντιμετωπίζουν.
 • Εφαρμογή της Διαγνωστικής Συντήρησης. Οργάνωση της Επιθεώρησης και των μετρήσεων. Όροι και προϋποθέσεις επιτυχούς εφαρμογής της εν λόγω πολιτικής.
Η διδασκαλία θα συνοδεύεται από παραδείγματα με πραγματικά περιστατικά διάγνωσης, καθώς και από ασκήσεις εμπέδωσης και εργαστήριο πάνω σε προβλήματα που αντιμετωπίζονται στην πράξη.
 
Αναλυτικό περιεχόμενο

1. Θεωρία περί ταλαντώσεων. Εφαρμογή στη Διαγνωστική.
Η απλή αρμονική ταλάντωση. Χαρακτηριστικά μεγέθη και μονάδες μέτρησης της δόνησης (πλάτος, συχνότητα, φάση). Σύνθετη ταλάντωση. Κυματομορφή της δόνησης. Γραφική αναπαράσταση. Ελεύθερη και εξαναγκασμένη ταλάντωση. Η δυναμική συμπεριφορά των κατασκευών.

2. Η ανάλυση των δονήσεων κατά συχνότητα. Το Φάσμα Συχνοτήτων.
Η έννοια της φασματικής ανάλυσης. Χαρακτηριστικές παράμετροι του φάσματος. Συνιστώσες συχνότητες και η σύνδεσή τους με τις χαρακτηριστικές συχνότητες του μηχανήματος.

3. Η μέτρηση της δόνησης.
Μετρητικές παράμετροι. Μέτρηση μετατόπισης – ταχύτητας – επιτάχυνσης. Αισθητήρες δόνησης. O μετατροπέας. Χαρακτηριστικά αισθητήρων. Η συσκευή συλλογής και ανάλυσης των δονήσεων.

4. Διαγνωστικές – προγνωστικές μεθοδολογίες, βασιζόμενες στην ανάλυση των δονήσεων.
 • Απλή μέτρηση του συνολικού εύρους δόνησης.
 • Η ανάλυση τάσης σαν μέσο πρόγνωσης της αστοχίας.
 • Η ανάγνωση και μελέτη του φάσματος συχνοτήτων στη διάγνωση μηχανικών προβλημάτων.
 • Συγκριτική αξιολόγηση των μετρήσεων.
 • Παρακολούθηση της ενέργειας ζώνης συχνοτήτων.
 • Η χρήση του στροβοσκοπίου.
 • Η φάση της δόνησης σαν μέσο διάγνωσης.
 • Το φάσμα αναφοράς, η "υπογραφή¨ του μηχανήματος.
 • Η ανάλυση της κυματομορφής. 

5. Αναφορά σε άλλες μέθοδοι διάγνωσης
Θερμογραφία, παχυμέτρηση ελασμάτων, φυσικοχημική ανάλυση του λιπαντικού κλπ.


6. Αξιολόγηση των μετρήσεων δόνησης.

 • Tο πρότυπο ISO 2372 στην αξιολόγηση των μετρήσεων της δόνησης.
 • Μηχανική συμπεριφορά των κατασκευών. Ευκαμψία και στιβαρότητα.
 • Σύνδεση των δονητικών μεγεθών με το φαινόμενο της κόπωσης και αστοχίας των υλικών.


7. Ανάλυση αστοχιών Η/Μ εξοπλισμού. Πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία.

 • Αζυγοσταθμία
 • Μηχανική χαλαρότητα
 • Απευθυγραμμία αξόνων στην ευθεία μετάδοση κίνησης (κόπλερ)
 • Το φαινόμενο του συντονισμού
 • Βλάβες μειωτήρων
 • Προβλήματα στην ιμαντοκίνηση
 • Προβλήματα ηλεκτροκινητήρων
 • Έδρανα ολίσθησης (κουζινέτα)

8. Παθολογία των εδράνων κύλισης (ρουλεμάν - κουζινέτα). Ειδικές μέθοδοι διάγνωσης.
 • Συνήθεις τύποι βλαβών των ρουλεμάν. Ο κύκλος ζωής. Οι αιτίες της πρόωρης αστοχίας.
 • Δονητικά κλπ συμπτώματα. Εμφάνιση στο φάσμα συχνοτήτων. Υπερηχητικός θόρυβος.
 • Μεθοδολογίες ανάλυσης του σήματος θορύβου (SPM: Shock Pulse Method, Spike Energy).
 • Η μέθοδος αποδιαμόρφωσης του σήματος θορύβου. Το φάσμα «φακέλου». Οι χαρακτηριστικές συχνότητες βλάβης των στοιχείων κύλισης.
 • Στατιστική επεξεργασία σήματος στη διάγνωση των σφαλμάτων (συντελεστές Crest, Kurtosis).
 • Η προστασία του ρουλεμάν και η πρόληψη.

9. Οργάνωση και διαχείριση της Διαγνωστικής Συντήρησης.

Οργάνωση της επιθεώρησης και των μετρήσεων. Διαδικασίες που καθιερώνονται. Προγραμματισμός των δρομολογίων μέτρησης. Παραμετροποίηση των μετρήσεων. Επικοινωνία των ευρημάτων με τα υπόλοιπα τμήματα Συντήρησης. Τακτικές επιτήρησης του εξοπλισμού. Κύκλος μελέτης ενός περιστατικού. Διάγνωση σε λειτουργία - σε στάση. Προϋποθέσεις επιτυχίας ενός Συστήματος Προγνωστικής Συντήρησης.


10. Γενικά περί Διαγνωστικής Συντήρησης.
Σύγκριση των πολιτικών συντήρησης (Επισκευαστική, Προληπτική, Διαγνωστική). Οφέλη από την εφαρμογή της Βάσει Κατάστασης Συντήρησης. Η σημασία του έγκαιρου εντοπισμού βλαβών. Οργανωτικό πλαίσιο και διαδικασίες συντήρησης.

11. Επιλογή – αξιολόγηση συστημάτων παρακολούθησης δόνησης (vibration monitoring).
Τεκμηρίωση της ανάγκης εφαρμογής ενός συστήματος παρακολούθησης των δονήσεων. Δυνατότητες, περιορισμοί και όρια των συστημάτων επιτήρησης. Χαρακτηριστικά συστημάτων και συσκευών επιτήρησης.

12. Διαγνωστική και Αξιοπιστία.
Ο ευρύτερος στόχος της αξιοπιστίας του εξοπλισμού. Η συμβολή της Διαγνωστικής στη βελτίωση της ολικής απόδοσης κύκλου ζωής.

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 113.08
Τίτλος Τεχνικές Ανάλυσης των Δονήσεων στη Διάγνωση Βλαβών του Περιστροφικού Εξοπλισμού
Διάρκεια (Δ.Ω.) 24

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Δείτε όλα τα σεμινάρια της κατηγορίας Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ