Διαπίστευση Εργαστηρίων σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO/IEC 17025:2005

Σκοπός

Μεταφορά γνώσεων και δεξιοτήτων στους εκπαιδευόμενους, ώστε με την ολοκλήρωση της εκπαιδευτική διαδικασίας να είναι σε θέση να:
 • Αναγνωρίζουν τις πηγές της Αβεβαιότητας των μετρήσεων
 • Εφαρμόζουν καλές πρακτικές μέτρησης
 • Κατανοούν τις Δηλώσεις Αβεβαιότητας
 • Διαχωρίζουν τις έννοιες όπως «τυπική απόκλιση», «τυπική Αβεβαιότητα» και «διευρυμένη Αβεβαιότητα»
 • Καταρτίζουν με δομημένο τρόπο τον πίνακα αποτελεσμάτων Αβεβαιότητας με κατανόηση των παραγόντων που επιδρούν στο σύστημα μέτρησης και να αξιολογούν το μέγεθος αυτών των σφαλμάτων
 • Κατανοούν το εύρος κάλυψης με την επιθυμητή πιθανότητα κάλυψης
 • Χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα της Αβεβαιότητας για μπορούν να εκτιμήσουν τις βελτιώσεις κόστους και απόδοσης του μετρητικού συστήματος

Σε ποιους απευθύνεται

Σε προϊστάμενους  και προσωπικό εργαστηρίων δοκιμών, εργαστηρίων διακριβώσεων και κλινικών (βιοπαθολογικών) εργαστηριών, Υπεύθυνων Ποιότητας, Τεχνικών Υπεύθυνων και προσωπικού που απασχολείται με τη διενέργεια ή την ερμηνεία των αποτελεσμάτων μετρήσεων.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
 • Βασικές έννοιες της Αβεβαιότητας Μέτρησης
 • Σφάλμα και Αβεβαιότητα
 • Στατιστικές έννοιες μετρήσεων
 • Βασικοί όροι Στατιστικής
 • Η έννοια της Ικανότητας Μέτρησης (Measuring Capability)
 • Σύνδεση Ικανότητας Μέτρησης και Ικανότητας Διεργασίας
ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
 • Σφάλματα μετρητικού συστήματος
 • Τυχαία και συστημικά σφάλματα
 • Επαναληψιμότητα και Αναπαραγωγισιμότητα
 • Πηγές σφαλμάτων διεργασίας μέτρησης
 • Δειγματοληψία
 • Επίπτωση της  Αβεβαιότητας στα αποτελέσματα και συμμόρφωση με τις προδιαγραφές
 • Φιλοσοφία της μεθόδου GUM
 • Εκτίμηση Αβεβαιότητας Τύπου Α, επιλογή μεγέθους δείγματος και στατιστικών εργαλείων
 • Εκτίμηση Αβεβαιότητας Τύπου Β, αναγνώριση των παραγόντων που συνεισφέρουν
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ
 • Καταγραφή των παραγόντων που επηρεάζουν το αποτέλεσμα  της μέτρησης
 • Προσδιορισμός της Αβεβαιότητας για κάθε παράγοντα
 • Υπολογισμός της συσχέτισης των παραγόντων αυτών       
 • Υπολογισμός της συνδυασμένης Αβεβαιότητας
 • Προσδιορισμός της Διευρυμένης Αβεβαιότητας
 • Κατάλληλη Αναφορά των Αποτελεσμάτων
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ
 • Παράγοντες που επηρεάζουν το Δείγμα
 • Πώς το Δείγμα επηρεάζει το μέγεθος της Αβεβαιότητας
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
 • Συσχετιζόμενες και μη Αβεβαιότητες
 • Εργαλεία για τον υπολογισμό της Αβεβαιότητας
 • Λεπτομερή παραδείγματα, βήμα προς βήμα  υπολογισμού της Αβεβαιότητας
 • Αναφορά Αβεβαιότητας και Πιστοποιητικό Διακρίβωσης
 • Παρουσίαση των εφαρμοζόμενων προτύπων και οδηγιών για την εκτίμηση και την έκφραση Αβεβαιότητας Μετρήσεων
 • Συσχέτιση Process Capability και Aβεβαιότητας - Παραδείγματα
 • Βελτιστοποίηση του μετρητικού συστήματος. Τι πρέπει να γίνει εάν η Αβεβαιότητα είναι υψηλή και πως θα περιορισθούν τα κόστη στη διεργασία μέτρησης
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ MONTE- CARLO

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 210.07
Τίτλος Διαπίστευση Εργαστηρίων σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO/IEC 17025:2005
Διάρκεια (Δ.Ω.) 24

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Δείτε όλα τα σεμινάρια της κατηγορίας Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ