Επιχειρησιακά Εργαλεία Λιτής Διαχείρισης, 5S & 8Wastes

Η Λιτή Διαχείριση επικεντρώνεται στην ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης των πόρων που δεν προσδίδουν «αξία» στο τελικό προϊόν. Η συστηματική προσπάθεια των επιχειρήσεων για βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της κερδοφορίας και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, απαιτεί μεταξύ άλλων αποτελεσματική διαχείριση των χώρων εργασίας και του εξοπλισμού, με στόχο την απελευθέρωση χώρων εργασίας, τη απομάκρυνση αποθεμάτων από τους χώρους εργασίας, τη μείωση των εργασιακών κινδύνων για τους εργαζομένους, και την ακριβέστατη σήμανση και οπτικοποίηση (visualization) των χώρων εργασίας, εξοπλισμού, αποθεμάτων και προϊόντων.

Το 5S αποτελεί εργαλείο βελτίωσης της παραγωγικότητας μιας επιχείρησης. Αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή κάθε προγράμματος βελτίωσης των διαδικασιών μιας επιχείρησης.

Το 5S εστιάζεται στην αποτελεσματική οργάνωση του εργασιακού χώρου, στην απλοποίηση του εργασιακού περιβάλλοντος, στη μείωση των άχρηστων και στη βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας.

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις κατάλληλες θεωρητικές & πρακτικές γνώσεις, έτσι ώστε μετά το τέλος της εκπαίδευσής τους να γνωρίζουν τις βασικές αρχές της Λιτής Διαχείρισης καθώς και για τη δημιουργία και συντήρηση ενός συστήματος 5S.

Το παρεχόμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης συντελεί πολύ αποφασιστικά σε εξοικονόμηση πόρων, βελτίωση της ποιότητας, μείωση πιθανότητας ατυχημάτων, αύξηση παραγωγικότητας, βελτίωση του ηθικού και ολόψυχη συμμετοχή του προσωπικού στην προσπάθεια βελτίωσης.

Με το τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • γνωρίζουν τις βασικές αρχές της Λιτής διαχείρισης
 • έχουν κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο μια επιχείρηση δημιουργεί ένα σύστημα 5S για τάξη και αποτελεσματικότητα των χώρων εργασίας.  
 • γνωρίζουν τη χρήση τεχνικών εσωτερικής επιθεώρησης (audit) για εντοπισμό και προτεραιοποίηση ενεργειών βελτίωσης χώρων εργασίας, εξοπλισμού, εργαλείων, κ.λπ.
 • γνωρίζουν τη χρήση τεχνικών σήμανσης και οπτικοποίησης των χώρων εργασίας.
 • ετοιμάζουν σχέδια δράσης για εφαρμογή τεχνικών 5S σε όλους τους χώρους, συμπεριλαμβανομένων χώρων παραγωγής, αποθηκών, γραφείων, κοινόχρηστων χώρων, χώρων υγιεινής, κ.λπ.
 • βαθμολογούν και να μετρούν την πρόοδο του έργου.  

Σε ποιους απευθύνεται

Το workshop απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων παραγωγής κάθε τομέα και κλάδου.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Εισαγωγή στη Λιτή διαχείριση
 • 5 αρχές της λιτής διαχείρισης
 • Βασικά βήματα για πλήρη εφαρμογή της λιτής διαχείρισης και φιλοσοφίας
 • Το παράδειγμα του  Lean & Toyoda Production System (ΤPS)
 • PDCA (Plan Do Check Act)
 • Εργαλεία επίλυσης Προβλημάτων: Five Why's, Cause and Effect Diagram, Pareto Diagram, Process Mapping
 • A3 Problem Solving
 • Συνεχόμενη Βελτίωση (Kaizen)
 • Κρυφό εργοστάσιο & «personnel waste footprint»
 • Σπατάλη Μούντα (muda)
 • Τα απόβλητα (wastes) στην παραγωγική διαδικασία και οι επιπτώσεις τους
 • Κατηγορίες δραστηριοτήτων βάση της αξίας που παράγουν
 • Κριτήρια κατηγοριοποίησης δραστηριοτήτων
 • Συνήθεις δραστηριότητες χωρίς προστιθέμενη αξία
 • Αντιστοίχιση των 8 αποβλήτων (wastes) με δραστηριότητες χωρίς προστιθέμενη αξία
 • Φιλοσοφία και δυνατότητες από την μεθοδολογία 5S
 • Δημιουργία Εγχειριδίου 5S
 • Λίστα ελέγχου 5S
 • Δημιουργία πλάνου υλοποίησης 5S
 • Σχεδιασμός χάρτη 5S
 • Gemba visit: Επιτόπια περιήγηση στις περιοχές όπου θα εφαρμοστεί η μεθοδολογία 5S
 • Συλλογή ιδεών & εφαρμογή πλάνου ενεργειών και ελέγχου
 • 5S επίπεδα αριστείας χώρος εργασίας υψηλής απόδοσης
 • SORT - προετοιμασία και τρόπος υλοποίησης
 • STRAIGHTEN - τεχνικές Outlining, Labeling και Shadow Board
 • SHINE- προετοιμασία και τρόπος υλοποίησης
 • STANDARDIZING - προετοιμασία και τρόπος υλοποίησης
 • SUSTAIN - τεχνικές υλοποίησης
 • Ασφάλεια στην εργασία και συνδυασμός με 5S
 • Καθορισμός επιθεωρήσεων και μέτρηση αποτελεσμάτω
 • 5S Feedback Form
 • Αξιολόγηση του χώρου εργασίας walk the talk
 • Lean Metrics
 • Εισαγωγή στο Six Sigma
 • Μοντέλο DMAIC

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 210.17
Τίτλος Επιχειρησιακά Εργαλεία Λιτής Διαχείρισης, 5S & 8Wastes
Διάρκεια (Δ.Ω.) 24

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Δείτε όλα τα σεμινάρια της κατηγορίας Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ