Οργάνωση και Διοίκηση της Παραγωγής (Production Management)

Σκοπός

Οι συμμετέχοντες να ευαισθητοποιηθούν στις αρχές αποτελεσματικής διοίκησης των ομάδων στην Παραγωγή. Μετά το τέλος του σεμιναρίου να γνωρίζουν και να είναι ικανοί να χρησιμοποιούν ορθές  πρακτικές σχεδιασμού και διαχείρισης της Παραγωγής αποτελεσματικά.

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται βασικά σε Προϊσταμένους Παραγωγής ή των τμημάτων της όμως είναι χρήσιμο και για Προϊσταμένους άλλων τμημάτων.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

Εισαγωγικά Θέματα:

 • Η παραγωγική λειτουργία στο πλαίσιο μιας επιχείρησης και σε σχέση με το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Αναγνώριση σταθερού και μεταβλητού κόστους.
 • Ο στρατηγικός σχεδιασμός και το μακροχρόνιο όραμα. Αναγνώριση ευκαιριών και απειλών, αδύνατων και δυνατών σημείων (SWOT analysis)
Κύριοι Θεματικοί άξονες:
 • Επισκόπηση παραγωγικών διαδικασιών
 • Σχεδιασμός της παραγωγής βάσει διαθέσιμων πόρων, ώστε να επιτυγχάνεται η αποστολή της Παραγωγής μέσω αρμονικής σχέσης με το εξωτερικό περιβάλλον.
 • Κατηγορίες παραγωγικών γραμμών. Διάκριση διαφόρων μοντέλων παραγωγικής διαδικασίας και ιδιαίτεροι τρόποι άσκησης ελέγχου ανά περίπτωση.
 • Εξισορρόπηση γραμμών παραγωγής (προβλήματα – καλές πρακτικές)
 • Παραγωγή κατά παρτίδες
 • Η εφοδιαστική αλυσίδα
 • Διοίκηση αποθεμάτων. Έλεγχος και διαχείριση αποθεμάτων Α’ υλών, ημιέτοιμων και έτοιμων προϊόντων. Η ουσία του MRP (Material Requirement Programming).
 • Πρόβλεψη ζήτησης
 • Μεθοδολογίες και πρακτικές σχεδιασμού της παραγωγικής διαδικασίας. Η ουσία του MRP II (Manufacturing Resourses Programming). Το σύστημα JIT (Just In Time). Η φιλοσοφία της Λιτής Παραγωγής (Lean Μanufacturing) και το σύστημα συνεχούς βελτίωσης KAIZEN.
 • Εισαγωγή στη Διαχείριση Ολικής Ποιότητας (TQM). Ο ορισμός της ποιότητας. Έλεγχος, Διασφάλιση και Διαχείριση της ποιότητας. Ο οργανισμός σε διαδικασία συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας.
 • Η διαχείριση της αλλαγής. Δυνάμεις που αντιστρατεύονται την αλλαγή και πως θα καμφθούν.
 • Προγραμματισμός πόρων της Επιχείρησης (Enterprise Resource Planning: ERP) και παρακολούθηση μέσω λογισμικού. Η σχέση της παραγωγικής διαδικασίας με την ευρύτερη αποστολή της επιχείρησης και πώς αυτό μπορεί να ελέγχεται μέσα από ένα συνολικό Σύστημα.
 • Διαχείριση έργου (Project management). Κρίσιμη διαδρομή (critical path). Συνοπτική αναφορά στις αρχές και πρακτικές διαχείρισης και ελέγχου ενός έργου. Αξιολόγηση επένδυσης με τεχνοοικονομικά κριτήρια.
 • Πώς να θέτουμε αντικειμενικούς σκοπούς και μετρήσιμους στόχους. Έλεγχος εκπλήρωσης.
 • Ανάλυση Εργασίας
 • Η σημασία του ανθρώπινου παράγοντα στη διοίκηση. Η λειτουργία της ομάδας και ζητήματα επικοινωνίας. Αξιολόγηση και ανταμοιβή. Προσόντα και δεξιότητες. Προπόνηση (Coaching) και παρακίνηση ομάδας.
 • Ανάπτυξη της παραγωγικότητας

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 110.01
Τίτλος Οργάνωση και Διοίκηση της Παραγωγής (Production Management)
Διάρκεια (Δ.Ω.) 24

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ