Η παροχή πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας και τεχνικής ικανότητας και επιδεξιότητας σε φυσικά πρόσωπα που εκτελούν εργασίες συγκολλήσεων.

Πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας και τεχνικής ικανότητας Προσώπων που εκτελούν εργασίες συγκολλήσεων με βάση Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα, στις κάτωθι κατηγορίες:

  • Συγκολλήσεις χαλύβων με τήξη  EN ISO 9606-1:2013, ISO 15614-1:2004
    Κωδικοί διεργασιών συγκολλήσεων 111,131,135,141,311
  • Συγκολλήσεις αλουμινίου και κραμάτων αυτών με τήξη EN ISO 9606.02_02.06.2005, ISO 15614-2:2005
    Κωδικοί διεργασιών συγκολλήσεων  131,141

Ο ενδιαφερόμενος για να είναι αποδεκτός ως υποψήφιος για πιστοποίηση πρέπει να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις βιομηχανικής εμπειρίας Συγκολλητή, που ορίζονται σε ένα (1) έτος ελάχιστης βιομηχανικής εμπειρίας.

Οι διαδικασίες και το περιεχόμενο εξέτασης καταλληλότητας ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ συνίσταται σε Θεωρητική προφορική και Πρακτική Εξέταση και καλύπτει μία δεδομένη τεχνική συγκόλλησης και πεδίο έγκρισης όπως αυτά εφαρμόζουν σε έναν ή περισσότερους βιομηχανικούς τομείς. Συγκεκριμένα:

  • Οι Θεωρητικές εξετάσεις είναι προφορικές, και όχι υποχρεωτικές (annex Β.1 του προτύπου EN ISO 9606-1 και annex C1 του ISO 9606-2)
  • Η Πρακτική εξέταση έχει ικανοποιητική χρονική διάρκεια (ανάλογα με μέθοδο απαιτήσεις διαστάσεων δοκιμίου και αν απαιτείται προεργασία), δυσκολία και επαρκές περιεχόμενο, ώστε να είναι δυνατή η επιβεβαίωση της τεχνικής ικανότητας και δεξιότητας του υποψηφίου να εφαρμόζει την τεχνική συγκόλλησης σε πραγματικές συνθήκες.

Στους επιτυχώς συμμετέχοντες χορηγείται πιστοποιητικό επάρκειας διάρκειας 3 ετών βάσει του προτύπου ISO9606.01:2013 και 2 ετών βάσει του ISO9606.02:2005. Κατά τη διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης, ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία επιτήρησης ανά 6 μήνες, με σκοπό την εξακρίβωση της ενασχόλησης του επαγγελματία στο αντικείμενο που πιστοποιήθηκε. Εφόσον κατά τη διάρκεια της επιτήρησης ο επαγγελματίας δεν πληροί το κριτήριο της συνεχούς απασχόλησής του στο αντικείμενο, ο Φορέας αναστέλλει προσωρινά την ισχύ του διαπιστευμένου πιστοποιητικού, ενημερώνοντας παράλληλα τον πιστοποιημένο επαγγελματία για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου να αρθεί η αναστολή του πιστοποιητικού του. Εάν μετά την παρέλευση του οριζόμενου χρονικού διαστήματος διαπιστωθεί ότι ο πιστοποιημένος δεν έχει προβεί στις ενέργειες που του υποδείχτηκαν, το πιστοποιητικό ανακαλείται. Πριν τη λήξη ισχύος της πιστοποίησης, ο πιστοποιημένος μπορεί να προβεί στην ανανέωση του πιστοποιητικού βάσει όσων προβλέπονται από τα πρότυπα ISO9606.01:2013 και ISO9606.02:2005. Μετά τη λήξη της ισχύος του πιστοποιητικού, ο υποψήφιος ακολουθεί τους ίδιους κανόνες και διαδικασίες όπως ένας νέος υποψήφιος.

Αναλυτικά οι πληροφορίες για το Σχήμα Πιστοποίησης, η διαδικασία εξετάσεων & επιτήρησης, τα κριτήρια πιστοποίησης & επαναπιστοποίησης και οι τις προϋποθέσεις αναστολής και ανάκλησης βρίσκονται στον αντίστοιχο Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης, ο οποίος κοινοποιείται σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο υποψήφιο.

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ