Κλειδί της μετάβασης στο INDUSTRY 4.0 αποτελεί η εκπαίδευση σε εξειδικευμένες δεξιότητες.

Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση αποτελεί πρωτίστως ένα όραμα αλλαγής και μία ελπιδοφόρα ολοκληρωμένη προσέγγιση, βασισμένη στην ενσωμάτωση και την ολιστική διαχείριση των διαδικασιών των σύγχρονων επιχειρήσεων. Για την επιτυχή μετάβαση στο Industry 4.0, απαραίτητος θεωρείται ο ψηφιακός μετασχηματισμός, που αποτελεί μία αδιάκοπη εξελικτική διαδικασία, η οποία δημιουργεί ευκαιρίες, αλλά παράλληλα απαιτεί σύγχρονες υποδομές και κατάρτιση σε εξειδικευμένες δεξιότητες.


Το Industry 4.0 δεν αφορά απλά την αυτοματοποίηση, αλλά επιτάσσει ένα νέο μοντέλο έξυπνης αυτοματοποίησης με χρήση πληροφοριακών συστημάτων με αποκεντρωμένο έλεγχο, ανεπτυγμένη συνδεσιμότητα και διαλειτουργικότητα βασισμένη σε μεγάλο βαθμό στη συνεχή ροή πληροφοριών μέσω Internet of Things (IoT). Η αναδιοργάνωση των παραδοσιακών συστημάτων αυτοματοποίησης με έξυπνα συστήματα που αυτο-βελτιώνονται και αυτορυθμίζονται, μέσω αλγορίθμων Machine Learning και ανάλυσης δεδομένων (Data Analytics), συμβάλει αποτελεσματικά στην βέλτιστη προσαρμογή των επιχειρησιακών διαδικασιών στις ευμετάβλητες καταναλωτικές ανάγκες. Τα δεδομένα βρίσκονται στο επίκεντρο. Η ανταλλαγή πληροφοριών και μεγάλου όγκου δεδομένων (big data) σε πραγματικό χρόνο, που υπόκεινται σε εκτεταμένη και στοχευμένη στατιστική ανάλυση ώστε να αποτελέσουν χρήσιμες επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές, συμβάλλει καθοριστικά στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων.

Το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ έχοντας πολυετή εμπειρία, αναγνωρίζει ότι η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού αποτελεί το επόμενο απαραίτητο βήμα των ελληνικών επιχειρήσεων και βιομηχανιών. Σε αυτό το κλίμα αλλαγής, συμβάλλει αποφασιστικά στο upskilling-reskilling επαγγελματιών και επιχειρήσεων με τα προγράμματα κατάρτισης και εξειδίκευσης που παρέχει. Πιο συγκεκριμένα παρέχει σεμινάρια (ενδο-διεπιχειρησιακά) που αφορούν:

  • Augmented Reality Training σε όλες τις μεθόδους Συγκολλήσεων (MMA, TIG, MIG, MAG) με χρήση ειδικού προσομοιωτή (SOLDAMATIC) για γρηγορότερη, ασφαλέστερη, οικονομικότερη και περιβαλλοντικά φιλικότερη εμπειρία εκμάθησης.
  • Advanced ERP & CRM Systems που λειτουργούν με ενσωματωμένο Business Intelligence (ΒΙ) για έξυπνη διαχείριση δεδομένων, πελατών, προμηθευτών, κ.ά..
  • Βιομηχανικά Δίκτυα & Προηγμένες Τεχνολογίες Αυτοματισμών (Industrial Networks & Automations - PLC, ΗΜΙ, SCADA), μέσω των οποίων επιτυγχάνεται Advanced Process Control.
  • Ενεργητική παρακολούθηση της Συντήρησης (Proactive/Predictive condition based maintenance - Rapid Repair).
  • Lean Six Sigma Excellence (Yellow, Green & Black Belt Certifications), μια φιλοσοφία που συνδυάζεται αριστοτεχνικά με εργοστάσια τύπου Industry 4.0 (smart factory), που μειώνουν τις παραγωγικές δαπάνες αλλά και τους χρόνους παράδοσης (time-to-market, JIT), δημιουργούν προσωποποιημένα προϊόντα με διαδικασίες που είναι λιτές παραγωγικά (lean production & manufacturing/ warehouse), χωρίς περιττές σπατάλες (5S & 8Wastes) και ολιστικά φιλικότερες προς το περιβάλλον με στόχο την συνεχή βελτίωση διεργασιών (Kaizen).
  • Ανάπτυξη Soft Skills (Time-Stress & Conflict Management, Coaching & Mentoring, Συνεργασία σε Ομάδες, Προσαρμοστικότητα, Συναισθηματική Νοημοσύνη, Creativity, Problem Solving, Business Ethics) που είναι οι πλέον περιζήτητες δεξιότητες για προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα.
  • Digital Marketing & επικοινωνία μέσω Social Media που πολλαπλασιάζουν την αναγνωρισιμότητα των εταιριών και λειτουργούν ως κινητήριος δύναμη των πωλήσεων, βασισμένα σε μεγάλο βαθμό στο customer personalization που αποτελεί ένα από τα κορυφαία use case τεχνητής νοημοσύνης (AI).
  • GDPR Awareness & Compliance που αποτελεί το 1ο επίπεδο personal Data Indegrity/Security, για εναρμόνιση των επιχειρήσεων με τις νέες ευρωπαϊκές οδηγίες σε θέματα ασφάλειας προσωπικών δεδομένων.
  • Ενημέρωση σε θέματα Artificial Intelligence (ΑΙ) για ομαλότερη μετάβαση στην ψηφιακή ενηλικίωση, ώστε να ανακαλυφθούν νέοι τρόποι δουλειάς εκφρασμένοι με όρους τεχνολογίας.

Το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ στην προσπάθεια προσαρμογής του στις εξελίξεις που φέρνει η νέα εποχή, έχει θέσει ως στόχο τον μετασχηματισμό του σε Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαιδευτικής Αριστείας (Center of Vocational Excellence). Για την επίτευξη αυτού του οράματος, συνεργάζεται με αντίστοιχα ευρωπαϊκά Ινστιτούτα για τη δημιουργία νέων προγραμμάτων (Artificial Intelligence, 3D Printing, Automated Guided Vehicles, Robotics, Κατεργασίες Νέων Υλικών) που θα υποστηρίξουν της ελληνικές επιχειρήσεις.

Το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ είναι βασικό μέλος της θεματικής ομάδας Industry 4.0 του EfVET (European Forum for Vocational Training), συμμετέχει ενεργά σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα που στοχεύουν στη διάχυση τεχνογνωσίας, στη δημιουργία και ανταλλαγή καλών πρακτικών αλλά και την ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενίσχυσης ψηφιακού μετασχηματισμού και μετάβασης στο Industry 4.0.

Δείτε τον πλήρη κατάλογο των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων ΕΔΩ.

Βίντεο από το Βιομηχανικό συνέδριο του ΣΕΒ (Δεκέμβριος 2019).

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ