Αρχές Ευθυγράμμισης της Διοίκησης Παραγωγής με την Εταιρική Στρατηγική

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να συμμετάσχουν στην διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού και να τον προετοιμάσουν ως οργανικό μέρος της εταιρείας. Μα μπορούν να καθορίσουν βασικούς δείκτες απόδοσης για τη μέτρηση, τη διαχείριση, την αξιολόγηση και τη βελτίωση των επιδόσεων παραγωγής τους. Να ευθυγραμμιστούν ημέρα με την ημέρα οι δραστηριότητες παραγωγής τους με τη στρατηγική της εταιρείας. Να είναι σε θέση να προετοιμάσουν το σχέδιο Επενδύσεων ως οργανικό μέρος της διαδικασίας του Στρατηγικού Σχεδιασμού.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Γενικούς Διευθυντές, Τεχνικούς Προϊσταμένους, Προϊσταμένους Παραγωγής & Διασφάλισης Ποιότητας, Επόπτες Παραγωγής και Συντήρησης Εποπτικών Αρχών, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο προσωπικό ασχολείται με τις εργασίες κατασκευής. Προσωπικό από τις βιομηχανίες, όπως διύλισης, πετροχημικών, χημικών, ορυχεία, τσιμέντου, φαρμακευτικές, λιπασμάτων, χαρτοπολτού και χαρτιού, τροφίμων, θα ωφεληθούν

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

Θεωρία και έννοια της παραγωγής: Σύγχρονη προσέγγιση της έννοιας της παραγωγικής διαδικασίας στην εταιρική στρατηγική & διοίκηση. Ασφάλεια. Ολική Ποιότητα. Έλεγχος του κόστους. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού.

Αρχές Στρατηγικού Σχεδιασμού: Στρατηγική Αντίληψη Σχεδιασμού, Στρατηγικός Σχεδιασμός - Οργανόγραμμα.

Εισροές Στρατηγικού Σχεδιασμού: Εταιρεία, όραμα-αποστολή και αξίες, SWOT και PEST ANALYSIS, Σχέδιο Μάρκετινγκ.

Εκροές Στρατηγικού Σχεδιασμού: Στόχοι, Ο ισορροπημένος Χάρτης Κρίσιμων Δεικτών Επίδοσης (BSC), Βασικοί παράγοντες επιτυχίας, Capital Investments Plan (CAPEX), Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (KPIs)
Ανάπτυξη του BSC ως ένα εργαλείο για την ευθυγράμμιση της ημέρας, για την καθημερινή λειτουργία της εταιρείας. Πρακτικό παράδειγμα.

Βασικοί Δείκτες Απόδοσης στη βιομηχανία, σύμφωνα με τον ισορροπημένο Χάρτη Κρίσιμων Δεικτών Επίδοσης - Αποτελέσματα - Προοπτικές: Γενικό Οργανόγραμμα. Λειτουργίες και ροής υπηρεσιών.

KPIs: Δημοσιονομικές Προοπτικές στη Βιομηχανία KPIs. Προοπτικές Παραγωγής πελατών KPIs. Εσωτερική διαδικασία κατασκευής KPIs. Προοπτικές Ανάπτυξης KPIs στη Βιομηχανία 

Πρακτική Εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδιασμού στη Βιομηχανία και στον ισορροπημένο Χάρτη Κρίσιμων Δεικτών Επίδοσης BSC: Βιομηχανία - SWOT και PEST ανάλυση, Balanced Score Card και αποτέλεσμα. Σχέδιο Βελτίωσης της απόδοσης στη βιομηχανία. Επενδυτικό Πρόγραμμα Παραγωγής στο πλαίσιο των κατευθύνσεων της BSC στη βιομηχανία.

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 202.10
Τίτλος Αρχές Ευθυγράμμισης της Διοίκησης Παραγωγής με την Εταιρική Στρατηγική
Διάρκεια (Δ.Ω.) 24

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Δείτε όλα τα σεμινάρια της κατηγορίας Management

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ