Σήμανση CE Δομικών Μεταλλικών Προϊόντων και Κατασκευών

Από την 1η Ιουλίου 2014 αλλάξει ριζικά το τοπίο στο χώρο των σιδηροκατασκευαστών και των αλουμινοκατασκευαστών και γενικότερα της κατασκευαστικής βιομηχανίας δομικών μεταλλικών κατασκευών (fabricated structural steelwork), καθώς θα είναι πλέον υποχρεωτική η εφαρμογή των απαιτήσεων του Κανονισμού 355/2011 - γνωστού ως Construction Products Regulation - CPR όπου η σήμανση CE θα είναι επιβεβλημένη για την «ελεύθερη» κατασκευή, διακίνηση και ανέγερση κάθε Παραγόμενης Δομικής Μεταλλικής Κατασκευής σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Οι αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν τους επόμενους μήνες για την έγκαιρη προσαρμογή στις θεσμοθετημένες προϋποθέσεις συμμόρφωσης, ιδίως των μικρομεσαίων Ελληνικών επιχειρήσεων, είναι πάρα πολλές και σημαντικές και, ειδικότερα στον τομέα διασφάλισης της ποιότητας και της αξιοπιστίας των συγκολλήσεων, όπου κάθε μονάδα έχει την υποχρέωση να ορίσει ένα άτομο αποκλειστικής αρμοδιότητας σε θέματα συγκολλήσεων, που θα φέρει τον τίτλο και την ευθύνη του «Συντονιστή των Συγκολλήσεων».

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση, η κατάρτιση και η επιμόρφωση με εξειδικευμένες, τόσο θεωρητικές όσο και πρακτικές, γνώσεις των προαπαιτούμενων στοιχείων για τη σήμανση με CE των Παραγόμενων Δομικών Μεταλλικών Κατασκευών και, ειδικότερα, για τις απαιτήσεις που οφείλει να εφαρμόζει κάθε εμπλεκόμενη επιχείρηση για να διασφαλίσει την ποιότητα και την αξιοπιστία των συγκολλήσεων - στα πλαίσια συμμόρφωσής της με τις ισχύουσες νέες εθνικές και Ευρωπαϊκές νομοθετικές ρυθμίσεις, προδιαγραφές και διεθνή πρότυπα.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη και εργαζόμενους που ασχολούνται με τη μελέτη, σχεδιασμό, προγραμματισμό, προμήθειες, αξιολόγηση κατασκευαστών, ανάλυση εργασιών, διαχείριση ποιότητας, έλεγχο ποιότητας, επιθεώρηση κατασκευών, επιθεώρηση συγκολλήσεων, υπευθύνους και επιβλέποντες παραγωγής, εργοδηγούς και λοιπό προσωπικό που δραστηριοποιείται στους χώρους: των τεχνικών, μελετητικών και εργοληπτικών εταιρειών, των σιδηροκατασκευών και των αλουμινοκατασκευών, των ηλεκτρομηχανολογικών κατασκευών, μηχανουργείων, αμυντικής βιομηχανίας, ανέγερσης και συντήρησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων και, κυρίως, στην παραγωγή - κατασκευή βιομηχανικών προϊόντων δομικών στοιχείων ή και κατασκευών.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

  • Ανάλυση των απαιτήσεων της ισχύουσας νομοθεσίας διασφάλισης της ελεύθερης διακίνησης Δομικών Μεταλλικών Προϊόντων & Κατασκευών εντός της ΕΕ
  • Ανάλυση των προϋποθέσεων της σήμανσης CE Δομικών Μεταλλικών Προϊόντων & Κατασκευών
  • Ανάλυση των απαιτήσεων των προτύπων ISO 1090 και ISO 3834
  • Απαιτήσεις του ISO 17431 και προϋποθέσεις αρμοδιότητας και υπευθυνότητας διασφάλισης των Συγκολλήσεων, καθώς και του «Συντονιστή Συγκολλήσεων»
  • Ανάλυση των απαιτήσεων και των προϋποθέσεων διασφάλισης της Ποιότητας των Συγκολλήσεων
  • Απαιτήσεις ελέγχων διασφάλισης της ποιότητας των συγκολλήσεων μεταλλικών κατασκευών
  • Διαδικασίες και μεθοδολογία Διασφάλισης της Ποιότητας των συγκολλητών κατασκευών
  • Διαδικασία πιστοποίησης των επιχειρήσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 3834, ISO 1090, ISO 9001
  • Εισαγωγή στην Τεχνολογία των Συγκολλήσεων και των κοπών

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 210.12
Τίτλος Σήμανση CE Δομικών Μεταλλικών Προϊόντων και Κατασκευών
Διάρκεια (Δ.Ω.) 16

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Δείτε όλα τα σεμινάρια της κατηγορίας Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ