Διοίκηση Ολικής Ποιότητας - Total Quality Management (TQM)

Σκοπός

Η Ποιότητα ορίζεται από την ικανοποίηση ή τη δυσαρέσκεια των πελατών. Επομένως, μια αποτελεσματική στρατηγική  για επιχειρηματική επιτυχία, πρέπει να περιλαμβάνει πολιτική για ποιότητα.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ως στόχο να εισαγάγει στη φιλοσοφία και τις βασικές αρχές του TQM (Διοίκηση Ολικής Ποιότητας - ΔΟΠ), ως ενός συστήματος για τη διοίκηση των επιχειρήσεων με έμφαση στην ποιότητα των προϊόντων / υπηρεσιών και τη συνεχή βελτίωσή τους.

Στα πλαίσια αυτά επιχειρείται η ανάπτυξη των βασικών αρχών και ιδεών της ΔΟΠ και η εισαγωγή στις θεμελιώδεις έννοιες του Ελέγχου Ποιότητας, Διαχείρισης Ποιότητας, Πολιτική Ποιότητας και Στόχων, καθώς και της σχέσης πελάτη / προμηθευτή.

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε Υπευθύνους Διαχείρισης Ποιότητας, Υπευθύνους & Συντονιστές Συμβούλους, Φορείς Ελέγχου, Επιστημονικούς Συνεργάτες Εκπαιδευτικούς, Ερευνητές, Επιστημονικό και Διοικητικό Προσωπικό, Υπεύθυνους Παραγωγής, Διευθυντικά Στελέχη αλλά και σε Επαγγελματίες που θέλουν να δώσουν άλλη δυναμική στις γνώσεις τους και στον επαγγελματικό τους ορίζοντα. Καθώς και να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τις βασικές αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, και πως μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της Επιχείρησης ή του Οργανισμού που απασχολούνται.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 • Το πλεονέκτημα της ποιότητας
 • Βασικές έννοιες της ποιότητας
  • Διοίκηση ολικής ποιότητας
  • Τι είναι η ποιότητα
  • Έλεγχος ποιότητας
  • Διαχείριση ποιότητας
 • Πολιτική ποιότητας και στόχοι
  • Τι είναι η πολιτική ποιότητας
 • Η σχέση πελάτη / προμηθευτή

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 • Εισαγωγή
 • Βήματα για την εφαρμογή ΔΟΠ
  • Δημιουργία συμβουλίου ποιότητας
  • Εκπαίδευση της διοίκησης στις αρχές της ποιότητας
  • Διενέργεια επιθεωρήσεων
  • Gap analysis
  • Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου ποιότητας
  • Εργαζόμενοι και προγράμματα εκπαίδευσης
  • Αναδιοργάνωση 
  • Καθορισμός ομάδων ποιότητας
  • Δημιουργία συστήματος μετρήσεων και οριοθέτηση στόχων
  • Αναθεώρηση των συστημάτων αποζημίωσης, αξιολόγησης και αναγνώρισης
  • Πρωτοβουλίες για επικοινωνία προς τα έξω
  • Ανασκόπηση και αναθεώρηση
 • Η Διοίκηση ολικής ποιότητας ως ανάπτυξη στρατηγικής
 • Αποστολή και στόχοι
 • Διαδικασίες
  • Παροχή προκαθορισμένης ποιότητας
  • Βελτίωση ποιότητας
  • Διοίκηση διαδικασιών ποιότητας
  • Διαλειτουργική διοίκηση διαδικασιών
 • Εκπαίδευση
 • Οργάνωση
 • Παρακίνηση
 • Εισαγωγή
 • Διαγράμματα Παρέτο
  • Βήματα
  • Χρησιμότητα
 • Διαγράμματα αιτίου - αποτελέσματος
  • Βήματα
  • Χρησιμότητα

ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 • ΕισαγωγήΚατηγορίες κόστους ποιότητας
 • Κόστος συμμόρφωσης
  • Κόστος πρόληψης
  • Κόστος αξιολόγησης
 • Κόστος μη συμμόρφωσης
  • Εσωτερικό κόστος μη συμμόρφωσης
  •  Εξωτερικό κόστος μη συμμόρφωσης
 • Κόστος Διαφυγόντος Κέρδους
 • Οφέλη μείωσης κόστους ποιότητας
 • Συγκριτική αξιολόγηση και διοίκηση Ολικής Ποιότητας
 • Βελτιώσεις με τη μέθοδο QFD

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 210.01
Τίτλος Διοίκηση Ολικής Ποιότητας - Total Quality Management (TQM)
Διάρκεια (Δ.Ω.) 20

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Δείτε όλα τα σεμινάρια της κατηγορίας Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ