Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014

Συμπ. της ΠΟΛ.1002 & 1003 και της Λογιστικής Οδηγίας

Σκοπός

Ο συγκεκριμένος νόμος αποτελείται από οκτώ κεφάλαια, σαράντα άρθρα και τέσσερα παραρτήματα και ενσωματώνει με πληρότητα και ορθότητα στο εσωτερικό δίκαιο τις λογιστικές διατάξεις της Οδηγίας 34/2013/ΕΕ και υλοποιεί την περαιτέρω απλοποίηση του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) του ν. 4093/2012.

Το νομοθέτημα στοχεύει στην ενοποίηση, συμπλήρωση και εκσυγχρονισμό των λογιστικών κανόνων της χώρας, ώστε να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό λογιστικό-ρυθμιστικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις και λοιπές υποκείμενες οντότητες.

Η εφαρμογή του νέου πλαισίου καταπολεμά τη λογιστική πολυνομία και υπηρετεί την ανάγκη για διαφάνεια, αξιοπιστία και συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, συνθήκες που συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία της αγοράς.

Έχει ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη η αρχή «προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του διοικητικού κόστους.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ καθώς και σε Στελέχη Επιχειρήσεων με σχετική εμπειρία, σε Λογιστές, Ελεγκτές, Στελέχη Λογιστηρίων, όπως και σε όλους όσους δραστηριοποιούνται στο χώρο της Λογιστικής.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Πεδίο εφαρμογής
 • Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων
  • Πολύ μικρές οντότητες
  • Μικρές οντότητες
  • Μεσαίες οντότητες
  • Μεγάλες οντότητες
 • Λογιστικό σύστημα
 • Λογιστικά αρχεία
  • Αρχείο Ενσώματων & Άυλων περιουσιακών στοιχείων
  • Αρχείο επενδύσεων σε χρεωστικούς τίτλους
  • Αρχείο Ιδιόκτητων αποθεμάτων
  • Αρχείο λογαριασμών
 • Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος
 • Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων
 • Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων
 • Τιμολόγιο πώλησης
  • περιεχόμενο τιμολογίου
  • απλοποιημένο και συγκεντρωτικό τιμολόγιο
  • Χρόνος έκδοσης τιμολογίου
 • Λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών
  • Εκδιδόμενα στοιχεία
  • Χρόνος έκδοσης στοιχείων
 • Ηλεκτρονικό τιμολόγιο
 • Αυθεντικότητα τιμολογίου
 • Χρηματοοικονομικές καταστάσεις
  • Ορισμός Χρηματοοικονομικών καταστάσεων
  • Γενικές αρχές σύνταξης Χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • Κανόνες επιμέτρησης
  • Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία
  • Ιδιοπαραγόμενα πάγια στοιχεία
  • Αποσβέσεις
  • Χρηματοδοτική μίσθωση - Παραδείγματα
  • Λειτουργική μίσθωση
  • Παραδείγματα
 • Επιμέτρηση αποθεμάτων και υπηρεσιών
 • Υποχρεώσεις
  • Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις - Παραδείγματα
  • Μη Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις - Παραδείγματα
  • Προβλέψεις - Παραδείγματα
 • Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι
  • Κρατικές επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων - Παραδείγματα
  • Κρατικές επιχορηγήσεις εξόδων
  • Αναβαλλόμενοι φόροι - Παραδείγματα
 • Κατάσταση αποτελεσμάτων
 • Καθαρή θέση
 • Προσάρτημα
 • Μεταβατικές διατάξεις
 • Παραδείγματα και ασκήσεις μετάβασης στα ΕΛΠ

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 213.06
Τίτλος Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014
Περιγραφή Συμπ. της ΠΟΛ.1002 & 1003 και της Λογιστικής Οδηγίας
Διάρκεια (Δ.Ω.) 15

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ