Βασικές Έννοιες (Windows - Office - Internet - Email)

Με πιστοποίηση

Σκοπός

Οι ενότητες του σεμιναρίου πιστοποιούν δεξιότητες που θεωρούνται απαραίτητα προσόντα και όλες μαζί σχηματίζουν το σύνολο των δεξιοτήτων και των γνώσεων που είναι απαραίτητα για όλους, όπως δεξιότητες και έννοιες που σχετίζονται με τη χρήση των συσκευών, τη δημιουργία και τη διαχείριση αρχείων, δίκτυα και ασφάλεια δεδομένων. Οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν δεξιότητες για την ολοκλήρωση καθημερινών εργασιών που σχετίζονται με τη δημιουργία, τη μορφοποίηση και την τελική επεξεργασία εγγράφων, όπως επιστολές, βιογραφικά σημειώματα, καθώς και άλλα έγγραφα. Επίσης, αποκτούν δεξιότητες για την εκτέλεση καθηκόντων που συνδέονται με την ανάπτυξη, τη μορφοποίηση, την τροποποίηση και τη χρήση ενός υπολογιστικού φύλλου, τη χρήση τυποποιημένων τύπων και συναρτήσεων, και την άρτια δημιουργία γραφημάτων και διαγραμμάτων. Τέλος, οι συμμετέχοντες αποκτούν δεξιότητες και κατανούν έννοιες που σχετίζονται με την περιήγηση στο διαδίκτυο, την αποτελεσματική αναζήτηση πληροφοριών, online επικοινωνίας και e-mail.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους όσοι έχουν ελάχιστη ή καμία προηγούμενη εμπειρία στη χρήση Η/Υ, ανεξάρτητα από την ηλικία, τη μόρφωση και το επάγγελμά τους.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 

Χρήση Υπολογιστή & Διαχείριση Αρχείων – Microsoft Windows

Βασικές Λειτουργίες: Άνοιγμα και κλείσιμο του υπολογιστή, είσοδος και έξοδος από το λειτουργικό σύστημα, άνοιγμα και κλείσιμο εφαρμογών, χειρισμός κωδικών, μετάβαση από τη μια εφαρμογή στην άλλη, λειτουργίες του ποντικιού, μενού, λειτουργίες των πλαισίων διαλόγου, χρήση συνδυασμών πλήκτρων, αλλαγή μεγέθους παραθύρων, μετακίνηση παραθύρων, χρήση μπάρας κύλισης, χρήση εργαλειοθηκών.

Ρύθμιση του προγράμματος: Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας, αλλαγή ρυθμίσεων, αλλαγή επιφάνειας εργασίας, διαμόρφωση δίσκου ή δισκέτας, εργασία με εξωτερικές μονάδες αποθήκευσης δεδομένων.

Διαχείριση Αρχείων και Φακέλων: Αλλαγή ονομάτων αρχείων, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

Εκτυπώσεις: Εκκίνηση εκτύπωσης, ακύρωση εκτύπωσης, επιλογή εκτυπωτή, αλλαγή ρυθμίσεων σελίδας, ουρά εκτύπωσης.

 

Microsoft Word Basic

Βασικές Λειτουργίες και Περιβάλλον Εφαρμογής Επεξεργασίας Κειμένου: Δημιουργία, άνοιγμα, κλείσιμο, αποθήκευση εγγράφου, εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών εγγράφων, χρήση διαθέσιμων προτύπων για δημιουργία εγγράφων, ρύθμιση ποσοστού προβολής (Ζουμ), εμφάνιση, απόκρυψη μη-εκτυπώσιμων χαρακτήρων

Επεξεργασία Κειμένου: Σύνταξη κειμένου, διόρθωση, απαλοιφή κειμένου, εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων και συμβόλων, επιλογή χαρακτήρων, λέξεων, γραμμών, παραγράφων, ολόκληρου του εγγράφου, αντιγραφή, αποκοπή και επικόλληση κειμένου, χρήση της αναίρεσης, εύρεση και αντικατάσταση, ορθογραφικός έλεγχος κειμένου, προσθήκη λέξεων στο λεξικό, χρήση αυτόματου συλλαβισμού του εγγράφου

Μορφοποίηση χαρακτήρων και παραγράφων: Επιλογή γραμματοσειράς και μεγέθους, μορφή έντονη, πλάγια, υπογραμμισμένη, χρώμα γραμματοσειράς, μορφή εκθέτη, δείκτη, αυτόματη εναλλαγή πεζών-κεφαλαίων, αντιγραφή μορφοποίησης, επιλογές στοίχισης παραγράφου, δημιουργία εσοχών και προεξοχών, καθορισμός διάστιχου και αποστάσεων παραγράφου, χρήση περιγραμμάτων και σκίασης σε παράγραφο, δημιουργία λιστών με αρίθμηση και κουκίδες, καθορισμός & χρήση στηλοθέτη, χρήση διαθέσιμων στυλ παραγράφου

Διαμόρφωση εγγράφου: Προσαρμογή περιθωρίων σελίδας, επιλογή μεγέθους χαρτιού, προσανατολισμού σελίδας, εισαγωγή κειμένου σε κεφαλίδα, υποσέλιδο, αρίθμηση σελίδων, χρήση αλλαγών, εισαγωγή, διαγραφή αλλαγών σελίδας / γραμμής στην ίδια παράγραφο

Αντικείμενα: Διαχείριση αντικειμένων, εισαγωγή εικόνας, γραφικού στο έγγραφο, διαγραφή εικόνας, γραφικού, αντιγραφή, μετακίνηση εικόνας, γραφικού στο έγγραφο

Πίνακες: Δημιουργία πίνακα και διαχείριση περιεχομένων πίνακα, εισαγωγή, διόρθωση δεδομένων σε πίνακα, επιλογή γραμμών, στηλών, κελιών ενός πίνακα, εισαγωγή, διαγραφή γραμμών ή στηλών ή κελιών ενός πίνακα, διαμόρφωση του πλάτους των στηλών και του ύψους των γραμμών ενός πίνακα, μορφοποίηση του περιγράμματος των κελιών ενός πίνακα: Πλάτος, χρώμα, στυλ περιγράμματος, εφαρμογή σκίασης σε κελιά

Διαχείριση μαζικής αλληλογραφίας: Προετοιμασία και συγχώνευση κυρίου εγγράφου και δεδομένων για μαζική αλληλογραφία, καθορισμός, επεξεργασία κύριου εγγράφου συγχώνευσης (επιστολή-ετικέτες), άνοιγμα αρχείου δεδομένων για χρήση στη συγχώνευση, προσθήκη πεδίων δεδομένων, συγχώνευση κυρίου εγγράφου και δεδομένων για μαζική αλληλογραφία

Εκτυπώσεις: Προεπισκόπηση εγγράφου, χρήση επιλογών εκτύπωσης: πλήθος αντιγράφων, συγκεκριμένες σελίδες, επιλογή εγκατεστημένου εκτυπωτή, εκτύπωση εγγράφου σε εγκατεστημένο εκτυπωτή 

 

Microsoft Excel Basic

Βασικές Λειτουργίες και Περιβάλλον Εφαρμογής Υπολογιστικών Φύλλων: Δημιουργία, άνοιγμα, κλείσιμο, αποθήκευση βιβλίων εργασίας, εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών βιβλίων, διαχείριση φύλλων εργασίας, εμφάνιση και απόκρυψη γραμμών εργαλείων, ρύθμιση ποσοστού μεγέθυνσης-σμίκρυνσης προβολής (Ζουμ), σταθεροποίηση και αποσταθεροποίηση περιοχών ενός φύλλου εργασίας, χρήση των διαθέσιμων λειτουργιών βοήθειας της εφαρμογής

Επεξεργασία δεδομένων: Εισαγωγή κειμένου, αριθμών, ημερομηνιών σε κελιά, διόρθωση περιεχομένου κελιού, αυτόματη συμπλήρωση δεδομένων σε κελιά, χρήση της δυνατότητας εύρεσης και αντικατάστασης, ταξινόμηση των περιεχομένων μιας περιοχής κελιών, μετακίνηση/αντιγραφή περιεχομένου κελιών στο ίδιο ή σε διαφορετικό φύλλο εργασίας, εισαγωγή/διαγραφή κελιού, περιοχής κελιών, γραμμών, στηλών

Μορφοποίηση δεδομένων: Επιλογή κελιού, περιοχής κελιών, γραμμών, στηλών, αλλαγή ύψους γραμμών, πλάτους στηλών, μορφοποίηση κελιών, επιλογή γραμματοσειράς και μεγέθους γραμματοσειράς, εφαρμογή έντονης, πλάγιας, υπογραμμισμένης μορφής, αλλαγή χρώματος γραμματοσειράς, αναδίπλωση περιεχομένου κελιών, στοίχιση, περίγραμμα και σκίαση κελιών, αντιγραφή μορφοποίησης μεταξύ κελιών

Τύποι και συναρτήσεις: Χρήση σχετικής και απόλυτης αναφοράς κελιού σε τύπους ή συναρτήσεις, δημιουργία τύπου υπολογισμού με αριθμητικά δεδομένα και πράξεις πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού, διαίρεσης, δημιουργία τύπων με χρήση συναρτήσεων που υπολογίζουν άθροισμα, μέσο όρο, μέγιστο, ελάχιστο, μέτρηση πλήθους, δημιουργία τύπου λήψης απόφασης με χρήση λογικής συνάρτησης

Γραφήματα: Δημιουργία γραφημάτων από δεδομένα του φύλλου εργασίας, αλλαγή τύπου γραφήματος: πίτας, ράβδων, στηλών, γραμμής, τροποποίηση και μορφοποίηση γραφήματος, προσθήκη τίτλου ή ετικέτας σε γραφήματα, αλλαγή χρωμάτων ράβδου, στήλης, γραμμής, τμήματος πίτας, αλλαγή χρώματος φόντου γραφήματος

Εκτυπώσεις: Διαμόρφωση εκτύπωσης φύλλου εργασίας, περιθώρια σελίδας σε φύλλο εργασίας, προσανατολισμός σελίδας, προσαρμογή μεγέθους σελίδας, προσαρμογή κεφαλίδας, υποσέλιδου, επανάληψη κατά την εκτύπωση γραμμής ή γραμμών τίτλου σε κάθε σελίδα, προσαρμογή περιοχής εκτύπωσης σε καθορισμένο πλήθος σελίδων ανά πλάτος και ύψος, προεπισκόπηση φύλλου εργασίας, χρήση επιλογών εκτύπωσης: πλήθος αντιγράφων, συγκεκριμένη περιοχή κελιών, επιλεγμένο γράφημα, επιλογή εγκατεστημένου εκτυπωτή, εκτύπωση σε εγκατεστημένο εκτυπωτή

 

Υπηρεσίες Διαδικτύου – Internet – Outlook (Email)

Χρήση φυλλομετρητών: Δημιουργία των σελίδων να είναι διαθέσιμες εκτός σύνδεσης, εύρεση αντικειμένων σε μια σελίδα χρησιμοποιώντας την αναζήτηση, κατέβασμα δεδομένων από μια ιστοσελίδα, αποθήκευση δεδομένων που έχουν κατέβει, χρήση λογικών τελεστών για το φιλτράρισμα της αναζήτησης, φόρτωση ιστοσελίδων χρησιμοποιώντας τα αγαπημένα, προσθήκη τρέχουσας ιστοσελίδας στα αγαπημένα

Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:  Απάντηση σε μια ομάδα ταχυδρομείου, προώθηση μηνύματος, επισύναψη αρχείου σε ένα μήνυμα, αντιγραφή/επικόλληση κειμένου από άλλη εφαρμογή στο μήνυμα, ρύθμιση αυτόματης υπογραφής, τροποποίηση της εμφάνισης της γραμμής κατάστασης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εντοπισμός διεύθυνσης μέσα στο βιβλίο διευθύνσεων, προσθήκη μιας νέας διεύθυνσης μέσα στο βιβλίο διευθύνσεων, αλλαγή υπάρχουσας διεύθυνσης, διαγραφή υπάρχουσας διεύθυνσης, δημιουργία ομάδας επαφών, ορισμός προτεραιότητας, οργάνωση μηνυμάτων, δημιουργία κανόνων αλληλογραφίας

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 209.01
Τίτλος Βασικές Έννοιες (Windows - Office - Internet - Email)
Περιγραφή Με πιστοποίηση
Δυνατότητα Πιστοποίησης NAI
Συνεργασία με ACTA
Διάρκεια (Δ.Ω.) 40

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ