ΛΑΕΚ 0,24

ΛΑΕΚ ονομάζεται ο Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση. Πρόκειται για λογαριασμό που διαχειρίζεται ο ΟΑΕΔ, τα έσοδα του οποίου προέρχονται από μέρος των εργοδοτικών εισφορών που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις στο ΙΚΑ και αφορά αποκλειστικά τη δυνατότητα κατάρτισης των εργαζομένων των επιχειρήσεων. Κάθε επιχείρηση καταβάλλει υποχρεωτικά κάθε μήνα στο ΛΑΕΚ ποσό ίσο με το 0,24% των μεικτών αποδοχών των υπαλλήλων της. Το μηνιαίο ποσό αθροίζεται και μπορεί να καταναλωθεί σε βάθος 2ετίας.

Στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους, ο ΟΑΕΔ δημοσιεύει την Εγκύκλιο "Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ-0,24%", που εξειδικεύει τους όρους υπό τους οποίους δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να επανεισπράξουν την εργοδοτική εισφορά 0,24% που έχουν ήδη καταβάλλει. Προκειμένου να επανεισπράξουν αυτήν την εργοδοτική εισφορά οι επιχειρήσεις, θα πρέπει να υλοποιήσουν προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού τους σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος ΛΑΕΚ-0,24%. 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούμε (ενδοεπιχειρησιακά και διεπιχειρησιακά) πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για την ένταξή τους στο ΛΑΕΚ. Παράλληλα, διαθέτουμε την απαιτούμενη τεχνογνωσία για να σας καθοδηγήσουμε, ώστε να εκμεταλλευτείτε τη δυνατότητα  για δωρεάν κατάρτιση, μέσω του ΛΑΕΚ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΛΑΕΚ, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του ΛΑΕΚ ή επικοινωνήστε μαζί μας.

 

ΛΑΕΚ 1,25

Με στόχο να διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζομένων στις μικρές επιχειρήσεις (1-25 εργαζόμενοι) η επιτροπή διαχείρισης του ΛΑΕΚ του O.A.E.Δ. έχει αποφασίσει την προκήρυξη προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης υλοποιούμενο από φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών για μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν 1 - 25 εργαζόμενους.

Τα προγράμματα είναι συνολικής διάρκειας 32 ωρών και υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας (απογευματινά ή πρωινά τμήματα). Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης μπορεί να περιλαμβάνει θεματικές ενότητες της επιλογής του εργαζόμενου ανάλογα με το  αντικείμενο της δραστηριότητας της επιχείρησης. Με την αποπληρωμή του προγράμματος, ο εργαζόμενος που θα έχει παρακολουθήσει πλήρως το πρόγραμμα, θα λάβει ως αμοιβή το ποσό των 160,00€ καθαρά καθώς και βεβαίωση παρακολούθησης.

Δικαιούχοι υλοποίησης είναι:

  • Φορείς Εκπροσώπησης των Εργοδοτών
  • Επιστημονικοί Σύλλογοι, των οποίων οι επιχειρήσεις-μέλη απασχολούν 1-25 άτομα και δεν καλύπτονται από Φορέα Εκπροσώπησης των Εργοδοτών

Στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εντάσσονται οι επιχειρήσεις που:

  • επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και είναι μέλη των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών του κλάδου τους, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης.
  • καταβάλλουν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,45%) για τους εργαζόμενους της επιχείρησής τους για το έτος 2009.
  • απασχολούν από 1 έως 25 εργαζόμενους.
  • το πρόγραμμα κατάρτισης το οποίο συμμετέχουν δεν χρηματοδοτείται από άλλο φορέα.
  • δεν χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. και του ΛΑΕΚ για τους εργαζόμενους που λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης.

Στο ανωτέρω πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν και εργαζόμενοι:

  • των οποίων οι εργοδότες δεν καλύπτονται από φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών ή
  • των οποίων οι εργοδότες δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του φορέα εκπροσώπησης του κλάδου τους ή
  • το αντικείμενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερό εργοδότη αλλά καταβάλλεται γι΄αυτούς η εργοδοτική εισφορά (0,45%).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.